Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je vrachtauto(‘s). De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je vrachtauto(‘s) verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je vrachtauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak en joyriding wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Keuze: volledig Casco

Hierbij ben je ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. Of door eigen toedoen, bijvoorbeeld een door jou veroorzaakte botsing.

Keuze: laad- losmaterieel

Met deze keuze kan je schade aan een vast gemonteerde laad-loskraan meeverzekeren.

Auto-elektronica

Auto-elektronica en accessoires zijn standaard meeverzekerd, evenals voertuigaanpassingen.

Keuze: aansprakelijkheid werkrisico

Kies je voor een dekking voor vastgemonteerd werkmaterieel dan is het werkrisico meeverzekerd.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Keuze: schade inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met het verzekerde motorrijtuig. Is de schade ook op een andere verzekering verzekerd? Dan gaat die verzekering vóór.

Keuze: rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je vrachtauto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de aankoop of reparatie. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

Aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen

Je bent niet verzekerd voor structureel vervoer van gevaarlijke stoffen, of voor het vervoer van stoffen die vallen onder het "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR)", gevaarklasse 1 (Ontplofbare stoffen en voorwerpen) en 7 (Radioactieve stoffen).

Opzet, rijden zonder rijbewijs en verhuur

Schade door opzet, bij rijden zonder rijbewijs of tijdens verhuur is niet verzekerd. Dat geldt ook bij opzettelijk handelen of nalaten door gebruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's. De hoogte ervan kun je zelf kiezen.

Beveiliging

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met je gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa en een aantal landen rond de Middellandse Zee. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt en als je een schade meldt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee aan de afhandeling hiervan. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als jij wenst. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.