Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je werkmaterieel, zoals een vorkheftruck, graafmachine, e.d.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je werkmaterieel verzekerd is. Het verzekerde bedrag staat in je polis. Je kan kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of spullen van iemand anders is verzekerd. Deze dekking is verplicht voor zelfrijdend werkmaterieel.

Keuze: beperkt Casco

Je werkmaterieel is verzekerd tegen schade door brand, ontploffing, blikseminslag, kortsluiting, diefstal, oplichting en verduistering. Andere oorzaken zijn niet gedekt. Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Keuze: casco Standaard

Je werkmaterieel is onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid.

Keuze: casco Uitgebreid

Casco Uitgebreid komt overeen met de dekking Casco Standaard, maar met een extra dekking voor eigen gebrek en de gevolgen daarvan.

Vervangend werkmaterieel

Kan je niet beschikken over het verzekerde object vanwege reparatie of onderhoud? En gebruikt je daarom tijdelijk een gelijkwaardig object van iemand anders? Dan geldt de dekking ook voor dat vervangende object.

Keuze: schade inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met het verzekerde werkmaterieel, tot maximaal  1.000.000. Is de schade ook op een andere verzekering verzekerd? Dan gaat die verzekering vóór.

Keuze: rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je werkmaterieel. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de aankoop of reparatie. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, is niet verzekerd.

Schade aan lading

Schade aan de lading die het verzekerd object vervoerde of takelde, is niet verzekerd.

Opzet, rijden zonder rijbewijs of onder invloed

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Dat geldt ook bij gebruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de werkmaterieelverzekering geldt altijd een eigen risico van minimaal  500,-.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met je gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Dekking Schade Inzittenden

Schade van personen die zonder je toestemming op of in het werktuig zitten, is niet verzekerd. En ook schade van personen die zich buiten de cabine bevinden, of die zichzelf roekeloos in gevaar brengen, is niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Voor de meeste objecten geldt deze verzekering in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Voor een aantal objecten zoals de meeneemheftruck en pallettruck geldt het dekkingsgebied volgens het Internationaal Motorrijtuigenverzekeringsbewijs (groene kaart) dat is afgegeven voor het motorrijtuig waarin deze objecten worden meegevoerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt en als je een schade meldt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee aan de afhandeling hiervan. Je mag niets doen wat onze belangen zou kunnen schade. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kiest of je de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of via jouw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je verzekering loopt minimaal één verzekeringstermijn. Op je polis zie je hoelang deze termijn is. Je kunt je verzekering aan het einde van deze eerste termijn opzeggen. De verzekering eindigt dan op de laatste dag van de termijn. Hiervoor geldt een opzegtermijn van één maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als je wenst. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.