Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw werkmaterieel, zoals een vorkheftruck, tractor, graafmachine, e.d.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw werkmaterieel verzekerd is. Het verzekerde bedrag staat in uw polis. U kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of spullen van iemand anders is verzekerd.
Deze dekking is verplicht voor zelfrijdend werkmaterieel.

Keuze: beperkt Casco

Uw werkmaterieel is verzekerd tegen schade door brand, ontploffing, blikseminslag, kortsluiting, diefstal, oplichting, verduistering glasbreuk en storm. Andere oorzaken zijn niet gedekt.
Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Extra informatie

U heeft dezelfde dekking voor eventuele accessoires en hulpstukken die bij het werkmaterieel horen.

Keuze: casco Standaard

Uw werkmaterieel is onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid.

Extra informatie

U heeft dezelfde dekking voor eventuele accessoires en hulpstukken die bij het werkmaterieel horen. 

Keuze: casco Uitgebreid

Casco Uitgebreid komt overeen met de dekking Casco Standaard, maar met een extra dekking voor eigen gebrek en de gevolgen daarvan. 

Vervangend werkmaterieel

Kunt u niet beschikken over het verzekerde object vanwege reparatie of onderhoud? En gebruikt u daarom tijdelijk een gelijkwaardig object van iemand anders? Dan geldt de dekking ook voor dat vervangende object.

Extra informatie

Het vervangende werkmaterieel is verzekerd tot het verzekerde bedrag van uw eigen werkmaterieel.

Keuze: Schade inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met het verzekerde werkmaterieel.
Is de schade ook op een andere verzekering verzekerd? Dan gaat die verzekering vóór.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw werkmaterieel. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de aankoop of reparatie. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, is niet verzekerd.

Schade aan lading

Schade aan de lading die het verzekerd object vervoerde of takelde, is niet verzekerd.

Opzet, rijden zonder rijbewijs of onder invloed

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Dat geldt ook bij gebruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de werkmaterieelverzekering geldt altijd een eigen risico van minimaal € 500,-.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Dekking Schade Inzittenden

Schade van personen die zonder uw toestemming op of in het werktuig zitten, is niet verzekerd. En ook schade van personen die zich buiten de cabine bevinden, of die zichzelf roekeloos in gevaar brengen, is niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Voor de meeste objecten geldt deze verzekering in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Voor een aantal objecten zoals de meeneemheftruck en pallettruck geldt het dekkingsgebied volgens het Internationaal Motorrijtuigenverzekeringsbewijs (groene kaart) dat is afgegeven voor het motorrijtuig waarin deze objecten worden meegevoerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee aan de afhandeling hiervan. U mag niets doen wat onze belangen zou kunnen schaden, zoals het erkennen van aansprakelijkheid. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen bijvoorbeeld een schade afwijzen. Ook kunnen we de premie en/of voorwaarden van uw verzekering aanpassen. In sommige gevallen kunnen wij zelfs uw verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als u of wij de verzekering niet opzeggen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar.

Extra informatie

Let op: de verzekering is alleen van kracht als u de premie betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.