Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw werkmaterieel, zoals een tractor, hakselaar of mestinjecteur.

Extra informatie


Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw werkmaterieel verzekerd is. Het verzekerde bedrag staat in uw polis. U kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan spullen van iemand anders. Deze dekking is verplicht voor zelfrijdend werkmaterieel.

Keuze: beperkt Casco

Uw werkmaterieel is verzekerd tegen schade door brand, ontploffing, blikseminslag, kortsluiting, diefstal, oplichting en verduistering. Ook als er een ruit breekt is dat gedekt. Andere oorzaken zijn niet gedekt. Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

 

Extra informatie

U heeft dezelfde dekking voor eventuele accessoires en hulpstukken die bij het werkmaterieel horen. 

Keuze: casco Standaard

Casco geeft een ruime dekking voor uw werkmaterieel. Uw werkmaterieel is onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid.

Extra informatie

U heeft dezelfde dekking voor eventuele accessoires en hulpstukken die bij het werkmaterieel horen. 

Vervangend werkmaterieel

Kunt u niet beschikken over het verzekerde object vanwege reparatie of onderhoud? En gebruikt u daarom tijdelijk een gelijkwaardig object van iemand anders? Dan geldt de dekking ook voor dat vervangende object.

Extra informatie

Het vervangende werkmaterieel is verzekerd tot het verzekerde bedrag van uw eigen werkmaterieel.

Schade aan eigen zaken

Als u per ongeluk iets van uzelf beschadigt, bent u daarvoor verzekerd. Hiervoor geldt wel een maximale vergoeding van € 50.000,-. 

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Keuze: Schade inzittenden

Letsel en schade aan spullen van personen is verzekerd, als die personen op of in het werkmaterieel zitten op een daarvoor bestemde zitplaats.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het werkmaterieel te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, is niet verzekerd.

Casco Uitgebreid

Er is geen dekking voor eigen gebrek en de gevolgen daarvan.

Opzet, rijden zonder rijbewijs of onder invloed

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Dat geldt ook bij gebruik van alcohol of drugs.

Schade aan lading

Schade aan de lading die het verzekerd object vervoerde of takelde, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.