Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

U kunt bij de Belastingdienst een aanvraag doen voor eigenrisicodragerschap voor de WGA. Dit betekent dat u de eerste tien jaar zelf verantwoordelijk bent voor de WGA-uitkeringen en de re-integratie van uw werknemers. U kunt er voor kiezen om deze verplichtingen te verzekeren met de WGA-eigenrisicodragersverzekering.

Extra informatie

WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Als uw werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van UWV. UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering heeft u recht op een vergoeding van de WGA-uitkeringen van uw werknemers. Alle werknemers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen zijn verzekerd. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Re-integratie

We ondersteunen u bij de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij de re-integratie van uw zieke werknemers ondersteunen, blijft u samen met uw werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u bijvoorbeeld werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat uw werknemer eerder of meer kan werken. Ook moet u passende arbeid aanbieden als dat mogelijk is.

Juridische hulp

Heeft u juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor loondoorbetaling of WGA-uitkeringen op iemand anders? Dan vergoeden we deze juridische hulp. En soms ook juridische hulp bij bezwaar en beroep. Kijk voor de volledige voorwaarden in de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als uw werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in uw bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder de verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Opzet, grove schuld en bewuste roekeloosheid

Wij keren niet uit als de ziekte veroorzaakt is door uw opzet of grove schuld, of als de ziekte een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van uw werknemer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet u van UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we niet uit. Doet u te weinig aan de re-integratie van uw zieke werknemer? Dan beïnvloedt dat de uitkering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor al uw werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U kunt deze verzekering alleen aanvragen als u toestemming heeft van de Belastingdienst om eigenrisicodrager te worden. Als u de verzekering aanvraagt, bent u verplicht om onze vragen eerlijk te beantwoorden. U geeft ons de informatie die wij nodig hebben. Ook houdt u zich aan de wettelijke verplichtingen voor verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

U kunt zich twee keer per jaar aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet uw aanmelding dertien weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. 

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we u om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van uw werknemers. Bij de start van de verzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. Deze werknemers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie maandelijks of één keer per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar krijgt u een premieopslag. Betalen gaat via automatische incasso.

Premie

Uw premiepercentage hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft, de samenstelling van uw personeelsbestand en het verzekerd loon.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op uw polis staat. De looptijd van uw verzekering is drie jaar. Betaalt u uw premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij uw verzekering direct stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Wilt u uw verzekering stopzetten? Geef dit dan uiterlijk één maand voordat de contracttermijn afloopt aan ons door. Dit kan schriftelijk, per e-mail of via uw adviseur.