Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 104 weken ziekte een WGA-vervolguitkering van UWV. Met de WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid verzekering verzekert u een aanvulling op de WGA-uitkering voor uw werknemers.

Extra informatie

Een werknemer die arbeidsongeschikt is, kan een WGA-vervolguitkering ontvangen. Dit geldt bij arbeidsongeschiktheid van 35% tot 80%. En wanneer de werknemer minder dan 50% verdient van wat hij met zijn beperkingen zou kunnen verdienen. Verdient hij meer dan 50%, dan ontvangt hij een WGA-loonaanvullingsuitkering.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WGA-uitkering aan tot maximaal 70% van het oorspronkelijke loon.

Extra informatie

Het loon waarop we de uitkering baseren, is niet hoger dan het maximum WIA-loon of sv-loon. Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover u belastingen en sociale premies betaalt.

Wie is verzekerd?

U verzekert werknemers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract zijn verzekerd.

Re-integratie

We ondersteunen u bij de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij de re-integratie van uw zieke werknemers ondersteunen, blijft u samen met uw werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u bijvoorbeeld werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat uw werknemer eerder of meer kan werken. Ook moet u passende arbeid aanbieden als dat mogelijk is.

WGA Hiaat Inkomenscompensatie

WGA Hiaat Inkomenscompensatie vult het inkomen aan als UWV uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart. Hij heeft dan geen recht op een WIA-uitkering. Met deze verzekering krijgt uw werknemer maximaal één jaar een uitkering van 25% van zijn oude jaarloon (tot maximaal het maximum premieloon).

Keuze: WGA Hiaat Inkomenscompensatie Meerjarig

WGA Hiaat Inkomenscompensatie Meerjarig vult het inkomen aan als UWV uw werknemer minimaal 15% en minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaart. U kunt kiezen voor een uitkeringsduur van vijf of tien jaar. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de uitkering volledig (100%) of voor 70% te verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als uw werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in uw bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder de verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Wij keren niet uit als de ziekte veroorzaakt is door uw opzet of grove schuld, of als de ziekte een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van uw werknemer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het loon boven het maximum WIA-loon valt niet onder de dekking.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor al uw werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Meldt uw werknemer bij de 42e week na de eerste dag van de ziekte of arbeidsongeschiktheid bij ons aan. U doet er samen met uw zieke werknemer alles aan om te zorgen dat uw werknemer weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we u niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie maandelijks of één keer per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar krijgt u een premieopslag. Betalen gaat via automatische incasso.

Premie

De hoogte van uw premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft, de samenstelling van uw personeelsbestand en van het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U spreekt af hoe lang uw verzekering loopt: tot de afgesproken eindleeftijd of korter. Betaalt u uw premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij uw dekking onderbreken of uw verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Wilt u uw verzekering stopzetten? Geef dit dan uiterlijk één maand voordat de contracttermijn afloopt aan ons door. Dit kan schriftelijk, per e-mail of via uw adviseur.