Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen een WIA-uitkering. Met het WIA Excedent met vrijwillige deelname verzeker je een aanvulling op de WIA-uitkering voor jouw werknemers die aangemeld zijn op de verzekering met een inkomen boven het maximum premieloon.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WIA-uitkering van je werknemer aan met 70%, 75% of 80% van het salaris dat boven het maximum premieloon ligt. Het percentage staat op het polisblad.

Wie is verzekerd?

Je verzekert al de werknemers die tot de verzekerde groep behoren. De verzekerde groep staat op het polisblad beschreven. Deelname aan de polis is vrijwillig. Alleen de werknemers die zijn aangemeld voor deelname op de verzekering zijn verzekerd.

Re-integratie

We ondersteunen je bij de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte verzekerde (ex-)werknemers.

Wat is niet verzekerd?

Is je werknemer ziek of arbeidsongeschikt bij indiensttreding of vóór de ingangsdatum van de verzekering? Dan kan je werknemer niet deelnemen aan je verzekering. Na 1 maand volledig herstel in eigen werk kan deze werknemer zich aanmelden. Is een werknemer niet aangemeld op de verzekering? Dan is deze werknemer niet verzekerd.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Wij keren niet uit als de ziekte of arbeidsongeschiktheid een gevolg is van of veroorzaakt is door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van jou of je verzekerde werknemer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Verzekerde werknemers met een loon beneden het maximum premieloon vallen niet onder de dekking.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid onder de 35% ontvangt een verzekerde werknemer geen uitkering. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren we een gedeelte van het verzekerd bedrag uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor al je verzekerde werknemers waarvoor je in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer je verzekerde werknemer ziek of arbeidsongeschikt is. Binnen 2 maanden na start verzekering of indiensttreding van je werknemer doe je de aanmeldingen van nieuwe medewerkers die willen deelnemen en afmeldingen van verzekerde medewerkers die uit dienst zijn gegaan. Jaarlijks vragen wij je om de jaarlonen van de verzekerde werknemers aan ons door te geven.

Gezondheid

Als jouw nieuwe werknemers worden aangemeld voor de verzekering bij start van de verzekering of bij start van hun dienstverband met jou, dan vragen we niet naar de gezondheid van deze werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kiest of je de premie maandelijks of één keer per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar krijg je een premieopslag. Betalen gaat via automatische incasso of je maakt het bedrag zelf over. Je betaalt de premie vooraf, in ieder geval binnen dertig dagen na premievervaldatum.

Premie

De hoogte van je premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat je hebt, de samenstelling van je personeelsbestand, het aantal werknemers dat deelneemt en het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt 1 of 3 jaar. Na de eerste contracttermijn kan je de verzekering verlengen met 1 of 3 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Tijdens de afgesproken contracttermijn geldt een opzegtermijn van één maand voor het einde van de contracttermijn. Na verlenging met een 3-jarig contract gelden dezelfde regels. Bij verlenging met een 1-jarig contract kan je dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Je kan je verzekering stopzetten via je adviseur.