Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen een WIA-uitkering. Met het WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen verzekert u een aanvulling op de WIA-uitkering voor uw werknemers met een inkomen boven het maximum WIA-loon.

Extra informatie

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, betaalt u als werkgever maximaal 104 weken zijn loon door. Is uw werknemer na 104 weken nog steeds arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij een WIA-uitkering.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WIA-uitkering van uw werknemer aan met 70% of 80% van het salaris dat boven de WIA-loongrens ligt. Dit is vastgelegd in de polisvoorwaarden.

Wie is verzekerd?

U verzekert al uw werknemers met een inkomen boven de loongrens. Ook werknemers met een tijdelijk contract zijn verzekerd.

Re-integratie

We ondersteunen u bij de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij de re-integratie van uw zieke werknemers ondersteunen, blijft u samen met uw werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u bijvoorbeeld werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat uw werknemer eerder of meer kan werken. Ook moet u passende arbeid aanbieden als dat mogelijk is.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als uw werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in uw bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder de verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Wij keren niet uit als de ziekte veroorzaakt is door uw opzet of grove schuld, of als de ziekte een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van uw werknemer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Werknemers met een loon beneden het maximum WIA-loon of sv-loon vallen niet onder de dekking.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren we een gedeelte van het verzekerd bedrag uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor al uw werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Meldt uw werknemer bij de 42e week na de eerste dag van de ziekte of arbeidsongeschiktheid bij ons aan. U doet er samen met uw zieke werknemer alles aan om te zorgen dat uw werknemer weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we u niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u uw premie maandelijks of één keer per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar krijgt u een premieopslag. Betalen gaat via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over.

Extra informatie

Voor maandbetalingen is automatische incasso verplicht.

Premie

De hoogte van uw premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft, de samenstelling van uw personeelsbestand en van het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U spreekt af hoe lang uw verzekering loopt: tot de afgesproken eindleeftijd of korter. Betaalt u uw premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij uw dekking onderbreken of uw verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering aan het einde van het contracttermijn stopzetten via uw adviseur. Er geldt een opzegtermijn van één maand.