Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering is uw werknemer verzekerd van een inkomen als hij arbeidsongeschikt raakt. De uitkeringen van deze verzekering zijn een aanvulling op de uitkering vanuit de WIA en een eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP. De verzekering kan ook een aanvulling doen als uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

Extra informatie

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). Als uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij geen recht op een uitkering vanuit de WIA. ABP is het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vangt inkomensterugval op bij arbeidsongeschiktheid. Alle werknemers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen zijn verzekerd. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd loon is het door uw werknemer uit arbeid verkregen loon op jaarbasis, dat u als pensioengevend salaris heeft opgegeven. De maximale uitkering voor alle dekkingen is € 100.000,- per jaar.

Dekking

U kunt kiezen voor drie verschillende dekkingen: Dekking Min 35% arbeidsongeschiktheid (0-35%), Dekking Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) en Dekking Volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%).

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als uw werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot.

Extra informatie

Indien uw werknemer al arbeidsongeschikt was op de datum dat hij in dienst kwam of dat u de verzekering afsloot, dan kunt u hem pas verzekeren als hij minimaal vier weken helemaal arbeidsgeschikt is.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Opzet, grove schuld en bewuste roekeloosheid

Wij keren niet uit als de ziekte veroorzaakt is door uw opzet of grove schuld, of als de ziekte een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van uw werknemer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Uw werknemer heeft alleen recht op een uitkering als UWV het arbeidsongeschiktheidspercentage heeft vastgesteld.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor al uw werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Meldt uw werknemer bij de 42e week na de eerste dag van de ziekte of arbeidsongeschiktheid bij ons aan. U moet er alles aan doen om te zorgen dat uw werknemer weer kan werken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie betaalt u vooraf. De betalingstermijn is 30 dagen. Als u de premie niet op tijd betaalt, dan kunnen wij de verzekering onderbreken. U kiest zelf of u de premie maandelijks of één keer per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Dit kan via automatische incasso, acceptgiro of via uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U spreekt af hoelang de verzekering loopt. Na afloop van de contracttermijn verlengen we uw verzekering met één jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering uitsluitend schriftelijk opzeggen. In de eerste periode kunt u uw verzekering tot twee maanden voor de verlenging opzeggen. Daarna kunt u uw verzekering op ieder moment opzeggen met een opzegtermijn van een maand.