Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij schade aan uw woonboot. Naast de schade aan uw woonboot is breuk van glas verzekerd en kunt u ook schade aan uw inboedel verzekeren.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw woonboot verzekerd is.

Verzekerd bedrag

U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade met of door de woonboot aan personen of zaken. Wij vergoeden maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis. Voor schade aan uw woonboot staan de verzekerde bedragen vermeld op de polis. 

Woonboot

De verzekering dekt schade aan uw woonboot door de meeste plotselinge gebeurtenissen van buitenaf. Bijvoorbeeld schade door: brand, diefstal, aanvaring en storm.

Keuze: Walaccommodatie

Daarnaast kunt u ook uw (drijvend) terras, schuur, steigers, meerpalen, enz. meeverzekeren.

Keuze: Verbouwing Woonboot

Verbouwt u uw woonboot? Dan is naast uw woonboot, uw inboedel gedekt als u deze hebt meeverzekerd. Ook diefstal van onderdelen van de woonboot waaronder, bijv. materialen en grondstoffen bestemd voor de woonboot zijn gedekt. Er moet dan wel sprake zijn van braak aan een afgesloten ruimte van de woonboot of afgesloten bergruimte aan de wal.

Keuze: inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd.

Keuze: Verplaatsen van uw woonboot

Indien uw woonboot verplaatst moet worden, dan is er dekking binnen een straal van 15 km.

Extra informatie

Voor uw inboedel is er ook dekking wanneer de inboedel zich buiten de woonboot bevindt. Bijvoorbeeld in andere (bij)gebouwen, op terrassen en bij verhuizing. Diefstal in (bij)gebouwen is verzekerd na een inbraak tot maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Aansprakelijkheidsschade door opzettelijk of met merkelijke schuld handelen of nalaten 
  • Schade die veroorzaakt is met opzet of merkelijke schuld
  • Schade die ontstaan is door normale slijtage, slecht onderhoud of uw huisdieren
  • Schade als u uw woonboot verhuurt
  • Schade doordat neerslag binnendringt door openstaande ramen, deuren of luiken

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld waardevolle spullen uit het zicht opbergen.

De dekking van uw woonboot geldt op het polis blad genoemde ligplaats.

Eigen risico

Standaard eigen risico is € 100,- voor schade aan de inboedel of van de woonboot.

Bij storm is het eigen risico € 200,- per gebeurtenis.

Bij het verplaatsen van uw woonboot is het eigen risico € 1.000,- per gebeurtenis.

Heeft u alleen glasschade, dan heeft u geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent gedekt als uw ligplaats in Nederland is, zoals ook vermeld op uw polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Kiest u voor een termijnbetaling, dan zijn hier geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van één maand. U dient de verzekering schriftelijk bij ons op te zeggen.