Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De WW Aanvulling verzekert een aanvulling als de WW-uitkering stopt en een werknemer nog steeds werkloos is.

Extra informatie

Wordt een werknemer werkloos? Dan kan de werknemer recht hebben op een wettelijke WW-uitkering van UWV. De WW Aanvulling verlengt de duur dat de werknemer een werkloosheidsuitkering krijgt. De duur van de WW Aanvulling is maximaal 14 maanden. De WW Aanvulling vult het inkomen aan tot maximaal 70% van het verzekerde loon.

Wat is verzekerd?

De WW Aanvulling keert uit als de wettelijke WW-uitkering stopt.

Extra informatie

De hoogte van de WW Aanvulling is maximaal 70% van het loon dat je ex-werknemer verdiende voordat deze werkloos werd. De duur van de WW Aanvulling is maximaal 14 maanden. De duur van de WW Aanvulling voor een verzekerde werknemer is gebaseerd op de opbouw en duur van het recht op een WW-uitkering zoals deze gold op 31 januari 2015. 

Verzekerd bedrag

De hoogte van de WW Aanvulling is 70% van het WW-maandloon dat je ex-werknemer verdiende voordat deze werkloos werd.

Extra informatie

De duur van de WW Aanvulling bepalen we op basis van het arbeidsverleden zoals het UWV deze vaststelt.

Wie is verzekerd?

Je verzekert al je werknemers die verplicht verzekerd zijn voor de WW. 

Indexering

De indexering op de uitkering vanuit de WW Aanvulling is gelijk aan het percentage waarmee UWV de WW-uitkeringen wijzigt. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als het recht op een WW-uitkering van je werknemer is gestart voor de ingangsdatum van de verzekering voor WW Aanvulling.

Extra informatie

Voor een volledig overzicht van uitsluitingen verwijzen wij je naar de polisvoorwaarden. 

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Sanctie WW-uitkering

Wij keren niet uit als door UWV een sanctie is opgelegd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De WW Aanvulling keert alleen uit als de wettelijke WW-uitkering stopt en je (ex) werknemer nog steeds werkloos is. Om in aanmerking te komen voor een uitkering uit de WW Aanvulling moet je ex-werknemer meer dan tien jaar arbeidsverleden hebben opgebouwd.

Loon boven het maximum maandloon

Het loon van werknemers boven het maximum maandloon valt niet onder de dekking.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor al je werknemers waarvoor je in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij de jaarlijkse naverrekening doe je de aanmelding van nieuwe medewerkers en afmeldingen van medewerkers die uit dienst zijn. Jaarlijks vragen wij je om de jaarlonen van de verzekerde werknemers aan ons door te geven.

Extra informatie

Let op! De WW Aanvulling kan alleen worden afgesloten in combinatie met een WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid bij Nationale-Nederlanden. Of als bij een andere verzekeraar een verzekering is afgesloten met een gelijkwaardige dekking.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kiest of je de premie maandelijks of één keer per kwartaal, halfjaar of jaarlijks betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar krijg je een premieopslag. Betalen gaat via automatische incasso of je maakt het bedrag zelf over. Je betaalt de premie vooraf, in ieder geval binnen dertig dagen na premievervaldatum.

Extra informatie

De hoogte van je premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat je hebt en de samenstelling van je personeelsbestand.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt 1 of 3 jaar. Na de 1e contracttermijn kan je de verzekering verlengen met 1 of 3 jaar.

Extra informatie

Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Tijdens de eerste afgesproken contracttermijn geldt een opzegtermijn van één maand voor het einde van de contracttermijn. Na verlenging met een 3-jarig contract gelden dezelfde regels. Bij verlenging met een 1-jarig contract kan je dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand Je kan je verzekering stopzetten via je adviseur.