Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De WW Aanvulling verzekert een aanvulling als de WW-uitkering stopt en een werknemer nog steeds werkloos is.

Wat is verzekerd?

De WW Aanvulling keert uit als de wettelijke WW-uitkering stopt.

Verzekerd bedrag

De hoogte van de WW Aanvulling is 70% van het WW-maandloon dat je ex-werknemer verdiende voordat deze werkloos werd.

Wie is verzekerd?

Je verzekert al je werknemers die verplicht verzekerd zijn voor de WW.

Indexering

De indexering op de uitkering vanuit de WW Aanvulling is gelijk aan het percentage waarmee UWV de WW-uitkeringen wijzigt.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit als het recht op een WW-uitkering van je werknemer is gestart voor de ingangsdatum van de verzekering voor WW Aanvulling.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Sanctie WW-uitkering

Wij keren niet uit als door UWV een sanctie is opgelegd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De WW Aanvulling keert alleen uit als de wettelijke WW-uitkering stopt en je (ex) werknemer nog steeds werkloos is. Om in aanmerking te komen voor een uitkering uit de WW Aanvulling moet je ex-werknemer meer dan tien jaar arbeidsverleden hebben opgebouwd.

Loon boven het maximum maandloon

Het loon van werknemers boven het maximum maandloon valt niet onder de dekking.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor al je werknemers waarvoor je in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij de jaarlijkse naverrekening doe je de aanmelding van nieuwe medewerkers en afmeldingen van medewerkers die uit dienst zijn. Jaarlijks vragen wij je om de jaarlonen van de verzekerde werknemers aan ons door te geven.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je kiest of je de premie maandelijks of één keer per kwartaal, halfjaar of jaarlijks betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar krijg je een premieopslag. Betalen gaat via automatische incasso of je maakt het bedrag zelf over. Je betaalt de premie vooraf, in ieder geval binnen dertig dagen na premievervaldatum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering duurt 1 of 3 jaar. Na de 1e contracttermijn kan je de verzekering verlengen met 1 of 3 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Tijdens de eerste afgesproken contracttermijn geldt een opzegtermijn van één maand voor het einde van de contracttermijn. Na verlenging met een 3-jarig contract gelden dezelfde regels. Bij verlenging met een 1-jarig contract kan je dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand Je kan je verzekering stopzetten via je adviseur.