Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Zakenreisverzekering zijn u en uw werknemers automatisch het hele jaar doorlopend in het buitenland verzekerd tegen de meest voorkomende risico’s. Denk aan medische kosten, schade aan bagage en gehuurd accommodaties, annuleringskosten en 24/7 hulpverlening bij ziekte, ongeval of overlijden.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Als u op reis hulp nodig heeft, dan regelt onze Alarmcentrale dat voor u. Na een ongeluk, ziekte of overlijden of materiële schade regelen we hulp en vergoeden we de schade. De verzekerde bedragen staan in uw polis. In uw voorwaarden staat welke hulp u precies krijgt. 

Extra informatie

Naast kosten in verband met ziekte of een ongeval, of overlijden kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met kosten in verband met een vervroegde terugreis door familieomstandigheden of schade aan eigendommen in Nederland. Of met kosten in verband met vertraging van de zakenreis door bepaalde overmachtsituaties of vertraging van de bagage. Denk ook aan kosten voor vervangend vervoer of vervangend verblijf.

Wie is verzekerd?

Deze verzekering geldt voor iedereen die in dienst is van het bedrijf, ook voor stagiairs en uitzendkrachten.

Medisch

Aanvullend op de zorgverzekering bent u verzekerd voor de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling die in het buitenland. Ook vergoeden we het verplichte eigen risico van de zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Bagage

U bent verzekerd tot maximaal € 5.000,- per persoon, per zakenreis voor persoonlijke bezittingen. Daarnaast is tot maximaal € 5.000,- per persoon, per zakenreis ook verzekerd schade aan de zakelijke uitrusting. Onder de dekking Bagage is ook verlies of diefstal van geld en andere betaalmiddelen en/of waardepapieren verzekerd voor maximaal € 250,- per persoon per zakenreis.

Extra informatie

Voor sommige zaken gelden gemaximeerde vergoedingen. Raadpleeg daarvoor de polisvoorwaarden. Onder de dekking Bagage zijn niet verzekerd: edelstenen, metalen en zeldzame (kunst)voorwerpen, vervoer- en kampeermiddelen, huisraad, dieren en wapens. Schade door slijtage, veroudering of natuurlijke oorzaken of schade in de vorm van krassen, deuken en vlekken is niet verzekerd.

Keuze: uitgesloten sectoren

Ook bedrijven of beroepen met een verhoogd risico door hun werkzaamheden kunnen een zakenreisverzekering bij ons afsluiten. We sluiten dus niet bepaalde sectoren of beroepsrisico’s uit. Wel moet uw beroep of de omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten in ons Zekerheidspakket passen.

Doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwacht niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al gemaakt heeft en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken, bij ziekenhuisopname of bij vertraging op de heenreis van meer dan acht uur, krijgt u een vergoeding. De verzekerde gebeurtenissen vindt u in de polisvoorwaarden.

Schade aan acommodatie

Verzekerd is schade onopzettelijk toegebracht aan de acommodatie (anders dan de algemene ruimte bij de acommodatie) of de inhoud daarvan tot maximaal € 1000,- per persoon per zakenreis. Bij verlies van de sleutel van de acommodatie of een kluisje worden de kosten van een nieuwe sleutel of nieuw slot vergoed tot maximaal € 250,- per keer. 

Extra informatie

Schade aan de acommodatie wordt alleen vergoed als verzekerde aansprakelijk is voor de schade en alles heeft gedaan om de schade te voorkomen of te beperken. Ook moeten de reparatienota's worden getoond. Er is geen dekking voor schade door slijtage, veroudering of natuurlijke oorzaken. Ook scgade in de vorm van krassen, deuken en vlekken wordt niet vergoed als het voorwerp nog wel gewoon gebruikt kan worden.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Privé-reizen

Deze verzekering geldt niet voor privé- of vakantiereizen.

Reisadvies van de overheid

Schade of kosten waarvan verzekerde vóór de zakenreis al wist, of kon verwachten, dat deze tijdens de zakenreis zou(den) ontstaan is niet verzekerd. Geeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies (kleurcode rood of oranje) voor de bestemming? Dan is alleen schade die niet gerelateerd is aan de reden van dit negatieve reisadvies verzekerd.

Ongevallen

Een ongeval of ziekte als gevolg van alcoholgebruik, drugsgebruik, opzet of onverantwoord gedrag is niet verzekerd. 

Opzet en onzorgvuldigheid

Schade die u met opzet heeft veroorzaakt is niet verzekerd. Ook schade die ontstaat doordat u onzorgvuldig met uw spullen omgaat, vergoeden we niet.

Molest

Schade door of verband houdend met molest is niet verzekerd. Hieronder verstaan we: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.

Extra informatie

Er is wel dekking voor schade door of verband houdend met molest tijdens de eerste zeven dagen vanaf het uitbreken van een conflictsituatie als bij aanvang van de zakenreis de conflictsituatie nog niet bestond en er geen sprake van een negatief reisadvies was én verzekerde zich onthoudt van enige actie bij het conflict.

Uitsluitingen medische kosten

Wij vergoeden geen medische kosten als verzekerde voor de reis al ziek was en/of de behandeling kon worden uitgesteld en/of de behandeling het doel was van de zakenreis en/of verzekerde geen zorgverzekering in Nederland had op het moment dat de kosten zijn gemaakt en/of als verzekerde medische kosten maakt tijdens of na een zakenreis in Nederland.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Alleen voor de dekking Bagage geldt een eigen risico van € 100,-. per verzekerde persoon per zakenreis.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen gelden maximale vergoedingen. Deze vindt u in de polisvoorwaarden.

Maximale reisduur

Voor een zakenreis geldt een maximale reisduur van 180 aaneengesloten dagen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd. In Nederland geldt de verzekering alleen als onderdeel van een buitenlandse zakenreis (vertrek vanuit Nederland en aankomst in Nederland). De dekking Bagage geldt in Nederland ook tijdens deelname aan seminars, congressen, out-company trainingen en beurzen (maar niet tijdens de heen- en terugreis). 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee aan de afhandeling hiervan. U mag niets doen wat onze belangen zou kunnen schaden. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan dat gevolgend hebben. Wij kunnen bijvoorbeeld een schade afwijzen. Ook kunnen we de premie en/of voorwaarden va uw verzekering aanpassen. In sommige gevallen kunnen wij zelfs uw verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De dekking vangt aan zodra verzekerde en/of de bagage het woon- of werkadres verlaat om de zakenreis aan te vangen en eindigt zodra verzekerde en/of de bagage hierop terugkeert. De verzekeringstermijn is een jaar. Als u of wij de verzekering niet opzeggen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar. 

Extra informatie

Let op: de verzekering is alleen van kracht als u de premie betaalt. Voor dekking moet het moment van vertrek en het moment van terugkomst binnen de geldigheidsduur van de verzekering liggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.