Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de bestuurder, inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering verzekerd? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade aan de bestuurder, passagiers en hun spullen die op een officiele zitplaats zitten. Wij vergoeden schade als u in de auto zit, in- of uitstapt, onderweg de auto repareert, tankt of de ruiten schoonmaakt. Ook als u zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is. 

Letselschade

Wij vergoeden medische kosten die een zorgverzekeraar niet vergoedt en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden wij bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan de bagage, kleding of spullen in de auto.

Overlijden

Is de bestuurder of een inzittende overleden door een ongeval? Dan vergoeden wij aan de nabestaanden de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de uitvaartkosten of de extra kosten van levensonderhoud.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt de bestuurder of een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden wij de werkelijke schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken of de kosten voor huishoudelijke hulp. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden geen schade als de bestuurder van de auto tijdens het ongeval onder invloed was van drugs, lachgas of de rijvaardigheid werd beïnvloed door medicijnen. Of als de bestuurder meer alcohol heeft gedronken dan volgens de wet mag wanneer iemand een auto bestuurt. Of weigert mee te werken aan een adem-, urine- of bloedtest.

Extra informatie

Deze uitsluitingen gelden niet voor de inzittende die kan aantonen dat hij niet van het drugs-, medicijn-, of alcoholgebruik van de bestuurder op de hoogte was of kon zijn. 

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de verzekerde auto zelf, caravan of aanhanger is niet verzekerd. Hiervoor kunt u een Volledig Casco verzekering afsluiten.  

Smartengeld

Niet verzekerd. Wij vergoeden alleen de werkelijke geleden schade. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximale vergoeding

Wij vergoeden maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis voor alle getroffen verzekerden samen. Is het schadebedrag hoger dan het verzekerde bedrag? Of zaten er meer mensen in de auto dan wettelijk mag? Dan verdelen wij het schadebedrag naar verhouding van alle betrokkenen / zitplaatsen.

Niet dragen veiligheidsgordel

Geen veiligheidsgordel om? Dan is de uitkering 25% lager.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis ontvangt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent en welke landen niet.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Als er iets verandert aan uw situatie moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Meld schade zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met een brief of e-mail via uw verzekeringsadviseur. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Is uw opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.