Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je boot. Het moet gaan om een particulier aangeschafte boot zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Behalve een aansprakelijkheidsdekking kun je kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Veroorzaak je met je boot schade aan iemand anders, of aan de spullen of boot van iemand anders? Dan ben je daarvoor aaansprakelijk. Je bent verzekerd voor 1 miljoen euro.

Keuze: schade aan eigen boot

Met een Beperkt Casco dekking is schade aan jouw boot door onder andere brand, ontploffing, diefstal, inbraak en storm verzekerd. Kies je de Casco dekking dan is ook schade aan jouw boot door aanvaring, vorst, overspanning en een ander van buiten komend onheil verzekerd. 

Extra informatie

De Casco dekking biedt ook dekking voor de gevolgschade van een eigen gebrek van de boot. Herstel van het eigen gebrek zelf is ook verzekerd als de boot niet ouder is dan 5 jaar. (buitenboordmotoren 3 jaar.)  Een eigen gebrek is een schadeoorzaak die niet van buiten komt, maar in jouw boot of een onderdeel daarvan zelf ligt. 

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Met een Beperkt Casco of Casco dekking is je boot verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of inbraak. De schade  wordt vergoedt op basis van de dagwaarde van de boot.

Extra informatie

Schade door diefstal en inbraak is alleen verzekerd als is voldaan aan de beveiligingseisen. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden. Zie ook de dekkingsbeperking in grote steden.

Keuze: inboedel

Als je kiest voor Beperkt Casco of Casco dekking is jouw inboedel aan boord van jouw boot meeverzekerd. Onder inboedel verstaan wij bijvoorbeeld jouw kleding, servies, bestek en linnengoed. De inboedel is verzekerd tot 30% van het verzekerde bedrag van je boot.

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd. Dit is onderdeel van de Beperkt Cascodekking.

Schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd. Dit is onderdeel van de Beperkt Cascodekking.

Keuze: volgboot en trailer

Een volgboot of boottrailer is verzekerd. Ze moeten dan wel op het polisblad vermeld staan. Een volgboot is standaard meeverzekerd als deze een aanschafwaarde van maximaal € 5.000,- heeft en een motorvermogen van maximaal 10 pk en niet sneller kan varen dan maximaal 20 kilometer per uur.  Voldoet de volgboot hier niet aan, dan moet de volgboot apart worden verzekerd.

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot keren we een vast bedrag uit.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pech op het water in Nederland meeverzekert.

Keuze: Uitbreiding Aanschafwaarderegeling

Schade aan je boot wordt vergoedt op basis van dagwaarde, tenzij de schade ontstaat binnen 12 maanden na de datum dat je de boot kocht. Kies je voor de keuze ‘uitbreiding aanschafwaarderegeling’? Dan wordt deze termijn verlengd tot 36 maanden na aanschafdatum.

Hulpverlening

Met de dekking Hulpverlening ben je verzekerd voor hulp als je niet verder kan varen bij een gedekte schade. Bijvoorbeeld voor de kosten van berging, stalling en noodzakelijk vervoer van de boot naar het dichsbijzijnde herstelbedrijf.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, bewuste roekeloosheid, molest, misbruik van alcohol of drugs, snelheidswedstrijden of varen zonder geldig vaarbewijs. ook keren wij niet uit als sprake is van onvoldoende onderhoud. 

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zakelijk gebruik

Zakelijk gebruik van de boot,  zoals bijvoorbeeld vervoer van personen of goederen tegen betaling of verhuur, is niet verzekerd.

Rechtsbijstand

Je krijgt juridische hulp van ARAG of DAS Rechtsbijstand na een ongeluk. En bij conflicten over de aankoop en reparatie van je boot. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

Je kunt een verzekering zonder eigen risico afsluiten. Of kiezen voor een eigen risico van € 150,-, € 275,-, € 400,- of  € 650 ,- per schadegebeurtenis. Kies je voor een eigen risico dan krijg je daarvoor korting op je premie.

Verplichtingen

Je bent verplicht je boot en de inboedel met zorg te behandelen. Je moet maatregelen nemen om schade te voorkomen en te beperken zoals controle van de staat van de boot, diefstal en inbraak voorkomen, de boot winterklaar maken en veilig varen.

Beperkte dekking in aantal grote steden

Je boot is in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht beperkt verzekerd. Binnen de stadsgrenzen is diefstal, inbraak of poging daartoe alleen verzekerd als het vaartuig in een bewaakte jachthaven ligt.

Waarborgsom

Als de overheid je voor een verzekerde gebeurtenis om een waarborgsom vraagt om de rechten van benadeelde(n) te waarborgen, schieten wij maximaal € 25.000 voor per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Je hebt dekking op alle rivieren, binnenwateren en op zee tot 10 zeemijl uit de kust in Nederland en Europa. Ga je naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan heb je een internationaal verzekeringsbewijs of Italië-certificaat van ons nodig. In Turkije, Rusland en IJsland ben je niet verzekerd.

Extra informatie

Je boot is buiten Nederland verzekerd voor een maximale periode van 90 aaneengesloten dagen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso. 

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Die bedraagt maximaal 40%. Als je een schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.