Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan of verlies van kostbare bezittingen zoals bijvoorbeeld sieraden, schilderijen, verzamelingen of audiovisuele apparatuur.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade verzekerd is.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het bedrag zoals dat door u bij het sluiten van de verzekering is opgegeven en op de polis vermeld staat.

Vervoer en verhuizing

De verzekering geldt ook voor schade aan kostbaarheden tijdens het vervoer van en naar een reparateur en bij een verhuizing.

Bereddingskosten

Wij vergoeden de redelijk kosten die zijn gemaakt om schade zoveel mogelijk te beperken. Hieronder vallen ook de vergoeding van schade aan materialen of middelen die bij het nemen van deze maatregelen worden ingezet.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij schade die is onstaan door het normale gebruik van de kostbaarheden, zoals krassen, schrammen, deuken, barsten, verkleuring en dergelijke. Ook opzettelijk toegebrachte schade, schade als gevolg van onvoorzichtigheid of nalatigheid of schade als gevolg van het onbeheerd achterlaten buiten de woning is niet verzekerd.

Muziekinstrumenten

Schade aan muziekinstrumenten die is ontstaan tijdens het gebruik in een horecagelegenheid is niet verzekerd.

Elektrische apparatuur en instrumenten

Schade aan elektrische apparaten en instrumenten als gevolg van overbelasting, te hoge spanning, kortsluiting, stroomlekken, draadbreuk en dergelijke is niet verzekerd.

Natuurgeweld

Schade door natuurgeweld (overstroming, aardbeving en dergelijke) is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

Als foto-, film- en videoapparatuur en/of optische instrumenten worden gestolen of vermist of zoekraken uit auto's, geldt een eigen risico van 25% van het schadebedrag.

Muziekinstrumenten

Schade aan snaren, strijkstokken, rietjes, trommelvellen en -stokken, foudraals, koffers, hoezen en dergelijke is alleen verzekerd als ook het instrument zelf tijdens dezelfde schadegebeurtenis is beschadigd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt in de hele wereld. Schilderijen en audio/visuele apparatuur zijn alleen verzekerd in het woonhuis, met uitzondering van foto-, film- en videocamera's.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.