Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen).

Extra informatie

Naast een aansprakelijkheidsdekking kun je kiezen voor aanvullende dekkingen, zoals voor je trailer of volgboot.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Je bent tot een bedrag van € 1.000.000,- verzekerd voor schade die je met je boot veroorzaakt aan personen of andermans boot of spullen.

Keuze: schade aan je boot

Schade door een aanvaring is verzekerd (Beperkt Casco-dekking). Ook accessoires, zoals navigatieapparatuur, zijn verzekerd. Gevolgschade door een eigen gebrek van de boot is verzekerd, het gebrek zelf niet (Uitgebreide Casco-dekking). Vandalisme is verzekerd bij de Uitgebreide Casco-dekking.

Extra informatie

Gevolgschade: bijvoorbeeld de motor lekt olie. Hierdoor beschadigt het ruim van de boot. Het opnieuw schilderen van het ruim is verzekerd, reparatie aan de motor niet.

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van je boot

Inbraak is verzekerd. Bij diefstal van de boot, volgboot, trailer en buitenboordmotor keren we de dagwaarde uit. Bij schade aan de inboedel van de boot, keren we de nieuwwaarde uit. Er gelden beveiligingseisen.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van nieuwe vergelijkbare spullen. De dagwaarde is de waarde van de spullen op het moment dat de schade ontstaat.

Keuze: inboedel

Spullen voor huishoudelijk gebruik aan boord zijn verzekerd tot 20% van de waarde van de boot. Zoals servies en beddengoed. De schade die we vergoeden, hangt af van hoe kostbare spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht).

Keuze: schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd. Er gelden beveiligingseisen. Deze module hoort bij de Brand/diefstal- of Casco-dekking.

Keuze: schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd. Deze module hoort bij de Beperkt Casco-dekking.

Keuze: volgboot en trailer

Een volgboot of boottrailer kun je apart meeverzekeren.

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot keren we een vast bedrag uit.

Rechtsbijstand

Je krijgt juridische hulp van ARAG of DAS Rechtsbijstand na een ongeluk. En bij conflicten over de aankoop en reparatie van je boot. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Vervangende boot

Wij vergoeden ook een vervangende boot als door een schadegebeurtenis de eigen boot niet meer kan varen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens vervoer tegen betaling.

Pechhulp

Pechhulp op het water kun je niet meeverzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal, inbraak of brand te voorkomen. Bijvoorbeeld met een brandblusser aan boord, door de sleutel van de hoofdschakelaar eruit te halen. Of waardevolle spullen uit het zicht op te bergen.

Eigen risico

Je kunt een verzekering zonder eigen risico afsluiten. Of kiezen voor een eigen risico van € 125,- per schadegebeurtenis. Kies je voor een eigen risico dan krijg je premiekorting.

Waar ben ik gedekt?

Als vaargebied in Nederland gelden alle binnenwateren, inclusief het IJsselmeer, de randmeren, de Waddenzee, de Dollard, Eems en de Westerschelde met haar mondingen en op zee tot maximaal 5 zeemijlen uit de Nederlandse kust. Als vaargebied in Europa gelden de binnenwateren.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld de sleutel uit de hoofdschakelaar halen. Of waardevolle spullen uit het zicht opbergen. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen tot een maximum van 30%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.