Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je als particulier lijdt door een ongeval tijdens deelname aan het verkeer. Het gaat daarbij om schade aan personen (als gevolg van overlijden of letsel) en schade aan spullen.

Wat is verzekerd?

Schade als gevolg van overlijden of letsel en schade aan particuliere eigendommen (de spullen die je bij je hebt) als gevolg van een verzekerd verkeersongeval. Je bent verzekerd als je aan het verkeer deelneemt als bestuurder of passagier van een motorrijtuig of vaartuig, en als voetganger, fietser of passagier van het openbaar vervoer. Passagiers in of op jouw motorrijtuig of vaartuig zijn ook gedekt.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal  250.000,- bij een ongeval met een brom- of snorfiets, fiets, quad, trike, motor of high speed E-bike. Voor alle andere verkeerssituaties geldt een verzekerd bedrag van  1.000.000,-. Het verzekerd bedrag geldt voor alle verzekerden tezamen. Is er sprake van uitsluitend materiele schade dan is de maximale vergoeding  1.500,-.

Personenschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een verzekerde invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Overlijden

Overlijdt een verzekerde door een ongeval? Dan vergoeden wij de schade die daardoor ontstaat aan de nabestaanden.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan je spullen in je motorrijtuig of vaartuig, of de spullen die je bij je draagt als voetganger, passagier in openbaar vervoer, of passagier in een vliegtuig maar uitsluitend als er door hetzelfde verkeersongeval ook sprake is van letsel.

Smartengeld

Smartengeld wordt zoals in Nederland gebruikelijk vergoed.

Wat is niet verzekerd?

Wij vergoeden de volgende schade niet

De schade van personen die niet op een officiële zitplaats zitten (bijvoorbeeld in de bagageruimte) of die zonder toestemming het motorrijtuig besturen of zonder toestemming als passagier meerijden. Bij schade door opzet of rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Schade aan motorrijtuig, vaartuig, fiets of ander vervoermiddel

Schade aan het een motorrijtuig, vaartuig, fiets of ander vervoermiddel zelf en de eventueel voortgetrokken aanhanger zoals een caravan of aanhangwagen, is niet verzekerd. Ook schade aan de accessoires en/of onderdelen van het motorrijtuig, vaartuig, de fiets of ander vervoermiddel is niet verzekerd.

Zakelijk

Schade die ontstaat als het motorrijtuig, brom-/snorfiets, fiets of vaartuig zakelijk wordt gebruikt of particulier wordt verhuurd, wordt ingezet tijdens optochten, wordt gebruikt voor het geven van auto-/motorrijles, wordt gebruikt voor betaald personenvervoer of betaald vervoer en/of bezorging van goederen is niet verzekerd. Met verhuur bedoelen we ook deelintiatieven. Schade aan zakelijke (aangeschafte) spullen is ook niet verzekerd.

Geld

Schade aan geld en geldswaardig papier/zaken is niet verzekerd.

Huisdieren

Schade aan huisdieren is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen gordel om of helm op terwjl dit wettelijk wel verplicht is? Dan houden wij rekening met eigen schuld en vergoeden wij maximaal 75% van de schade.

Eigen Risico

Voor schade aan persoonlijke eigendommen die je als fietser of voetganger bij je hebt geldt een eigen risico van  150 per schadegebeurtenis bij een verkeersongeval. In alle andere gevallen geldt er geen eigen risico.

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding is afhankelijk van het verzekerd bedrag. Is de totale schade van alle verzekerden hoger dan het verzekerd bedrag? Dan vergoeden wij naar verhouding de geleden schade tot maximaal het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag staat op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in alle landen van de Europese Unie. Daarnaast ben je ook verzekerd in Albanië, Andorra, Bosnië-Herzegovina, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Noord-Macedonië, Oekraïne, Servië, het Verenigd Koninkrijk, Tunesië, Turkije en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door aan je verzekeringsadviseur.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maand- of kwartaalbetaling, dan kan dat alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar en loopt telkens voor een jaar door als je de verzekering niet opzegt. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering is dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzegbaar.