Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade die u met uw camper aan anderen toebrengt. De dekking wettelijke aansprakelijkheid (WA) is verplicht wanneer u een camper (motorrijtuig) bezit. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen camper door een aantal gebeurtenissen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan jouw camper verzekerd is:

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw camper toebrengt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA verzekering is de verplichte verzekering voor uw motorrijtuig.

Extra informatie

Als iemand door uw schuld gewond is geraakt, wordt er maximaal EUR 6.100.000,- per gebeurtenis vergoed. Als u schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen dan wordt er per gebeurtenis maximaal EUR 2.500.000,- vergoed.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw camper beschadigd? En kunt u daardoor niet verder rijden? Of is uw camper gestolen? Of kan u door een andere reden uw reis niet vervolgen? Dan worden de kosten van hulpverlening vergoed.

Hieronder vallen berging, slepen of het vervoer van de camper of de bagage. Of het vervoer van de bestuurder en de passagiers. Maar ook de kosten voor een vervangende camper.

Extra informatie

Buiten Nederland worden ook de huurkosten van een vervangend vervoermiddel vergoedt om je reis voort te zetten. De vergoeding bedraagt EUR 200,- per dag voor de duur van je reis maar maximaal 28 dagen.

De verzekering dekt ook eventuele extra verblijfskosten die u maakt. Dit is een vergoeding wordt van EUR 125,- per dag en maximaal 10 dagen (voor alle verzekerden samen).

Reparatie

U kunt bij schade kiezen wie de reparatie uitvoert.  Als u de schade laat herstellen bij een hersteller die is aangesloten bij een bij de NKC aangesloten herstelbedrijf ontvangt u EUR 175,- korting op het eigen risico. Kies je voor een ander herstelbedrijf dan geldt een extra eigen risico van EUR 700,-.

Extra informatie

Maakt u gebruik van een hersteller die is aangesloten bij een schadeservice (zie Internationaal verzekeringsbewijs) dan heeft u ook de volgende voordelen: gratis vervangend vervoer tijdens de reparatieperiode, haal- en brengservice, garantie op de reparatie en de rekening wordt rechtstreeks aan de hersteller betaald.

Diefstal of total loss

Een (beperkt) casco verzekering kent verschillende waarde begrippen. Bij een nieuwe camper krijgt u de nieuwwaarde. Bij een tweedehands camper ontvangt u de aanschafwaarde, taxatiewaarde of dagwaarde. Diefstal is verzekerd wanneer de camper op slot is.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe vergelijkbare camper direct voor de schade. De aankoopwaarde is het bedrag waarvoor u de camper heeft aangeschaft. Taxatiewaarde is de waarde die door een deskundige is vastgesteld en vastgelegd in een taxatierapport. De dagwaarde is de waarde direct voor de schade.

Schade door brand of natuur

U bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm of aanrijding met een loslopend dier.

Inboedel

Spullen in de camper zijn standaard meeverzekerd tot EUR 3.000,-. Denk hierbij aan servies, beddengoed en kleding. Of de schade wordt vergoed hangt af van de wijze waarop de spullen zijn opgeborgen (in een afgesloten kast of uit het zicht). Was de camper op slot of niet?

Extra informatie

Heeft u meer inboedel? U kunt aanvullend het bedrag boven EUR 3.000,- verzekeren.

Ruitschade

Als het herstel bij een bij NKC aangesloten ruitschade herstelbedrijf wordt uitgevoerd, geldt er geen eigen risico. Wordt het herstel door een niet aangesloten ruitschade herstelbedrijf uitgevoerd dan is het eigen risico EUR 150,-. 

Extra informatie

Bij vervanging van een ruit bedraagt het eigen risico bij vervanging door een niet aangesloten ruitschade herstelbedrijf EUR 450,-. Als het herstel bij een NKC aangesloten ruitschade herstelbedrijf wordt uitgevoerd, geldt er een eigen risico van EUR 150,-.

Pechhulp

Heeft u pech met uw camper? En kunt u daardoor niet verder rijden en uw reis vervolgen? Dan worden de kosten van hulpverlening vergoed.

Hieronder vallen berging, slepen of het vervoer van de camper of de bagage. Of het vervoer van de bestuurder en de passagiers. Maar ook de kosten voor een vervangende camper.

Extra informatie

Buiten Nederland worden ook de huurkosten van een vervangend vervoermiddel vergoedt om uw reis voort te zetten. De vergoeding bedraagt EUR 200,- per dag voor de duur van je reis maar maximaal 28 dagen. De verzekering dekt ook eventuele extra verblijfskosten die u maakt. Dit is een vergoeding wordt van EUR 125,- per dag en maximaal 10 dagen (voor alle verzekerden samen).

Keuze: schadeverzekering inzittenden

Is er schade aan u en uw passagiers na een verkeersongeval met de verzekerde camper dan wordt maximaal EUR 1.000.000,- vergoed.

Wanneer keren wij niet uit?

  • U bent niet verzekerd als u geen geldig rijbewijs heeft of als u niet rijbevoegd bent. U bent ook niet verzekerd wanneer u geen toestemming had om de camper te gebruiken.

Schade aan eigen camper

U bent niet verzekerd voor schade aan uw eigen camper. Deze dekking valt onder de Uitgebreid Cascoverzekering.

Permanente bewoning

U bent niet verzekerd als u permanent in uw camper woont. 

Wedstrijden

U bent niet verzekerd wanneer u deelneemt aan wedstrijden, snelheidsproeven of – ritten.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd wanneer de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het standaard eigen risico (E.R.) is EUR 300,- bij schade aan de camper. Bij schade door een eenzijdige aanrijding heb je een extra E.R. van EUR 250,-.

Schade herstelt door een bij de NKC Schadeservice aangesloten hersteller is het E.R. EUR 175,- lager. Andere hersteller? Dan geldt een extra E.R. van EUR 700,-.

U kunt premiekorting krijgen als u kiest voor een hoger E.R. (Alleen bij Beperkt- of Uitgebreid Casco).

Extra informatie

Voor schade die valt onder de WA-dekking en hulpverlening geldt geen eigen risico.

Beveiliging

Een beveiligingssysteem kan vereist zijn voor je camper. Je moet je dan houden aan de verplichtingen om de vereiste beveiligingsmiddelen te gebruiken anders is schade door diefstal of joyriding niet verzekerd. Dit naast de algemene verplichting om alles te doen om diefstal te voorkomen zoals het deugdelijk afsluiten van de camper en je campersleutels niet in de camper achterlaten.

NKC Lidmaatschap

Voor deze camperverzekering is het NKC-lidmaatschap verplicht.

Verhuur of zakelijk gebruik

U bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur van uw camper. Of als u uw camper zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa. Daarnaast zijn er nog enkele niet-Europese landen waar u ook verzekerd bent. Op het Internationale Motorrijtuigverzekeringsbewijs (voorheen Groene Kaart) staat precies aangegeven in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in u situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan deze verplichtingen en schaadt u de belangen van de verzekeraar? Dan kan dat gevolgen hebben. Zo kan een schade kan worden afgewezen, u premie worden aangepast, het eigen risico worden gewijzigd. De verzekering kan zelfs beëindigd worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen de premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Wanneer u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en eindigt bij opzegging.

De verzekering eindigt ook wanneer u niet langer in Nederland woont of wanneer de camper voor meer dan 6 maanden in het buitenland wordt gestald. Of een buitenlands kenteken krijgt.

Verder eindigt de verzekering wanneer er een schade op basis van totaal verlies is vergoed.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering per contractvervaldatum opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Na het eerste jaar kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

U kunt de verzekering opzeggen via "Mijn Verzekeringen".