Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade die u met uw camper aan anderen toebrengt. De dekking wettelijke aansprakelijkheid (WA) is verplicht wanneer u een camper (motorrijtuig) bezit. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen camper door een aantal gebeurtenissen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw camper verzekerd is:

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw camper toebrengt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA verzekering is de verplichte verzekering voor uw motorrijtuig.

Extra informatie

Als iemand door uw schuld gewond is geraakt, wordt er maximaal EUR 6.100.000,- per gebeurtenis vergoed. Als u schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen dan wordt er per gebeurtenis maximaal EUR 2.500.000,- vergoed.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw camper beschadigd? En kunt u daardoor niet verder rijden? Of is uw camper gestolen? Dan worden de kosten van hulpverlening vergoed. Hieronder vallen:

* berging

* slepen

* het vervoer van de camper of de bagage

* het vervoer van de bestuurder en de passagiers.

Bij schade in het buitenland ook de huurkosten van een vervangende camper. Of als een camper niet beschikbaar is de huurkosten van een vervangende auto.    

Extra informatie

De huurkosten krijgt u vergoed tot de einddatum van uw reis tot max. 28 dagen. En tot max. EUR 250,- per dag voor een vervangende camper of max. EUR 125,- per dag voor een auto.

Gebruikt u een vervangende auto om uw reis te vervolgen? Dan krijgt u ook de extra verblijfskosten die u maakt vergoed omdat u uw camper niet als verblijf kan gebruiken. Dit tot een max. van EUR 125,- per dag voor de duur van uw reis en maximaal 28 dagen.

Reparatie

U kunt bij schade kiezen wie de reparatie uitvoert. Als u de schade aan uw camper laat repareren door een bedrijf dat is aangesloten bij de NKC Camperschadeservice ontvangt u EUR 300,- korting op het eigen risico.

Wordt het herstel door een ander bedrijf uitgevoerd? Dan geldt het standaard eigen risico van EUR 300,- of het door u hoger vrijwillig gekozen eigen risico.     

Extra informatie

Maakt u gebruik van een hersteller die is aangesloten bij de NKC Camperschadeservice dan heeft u ook de volgende voordelen:

* gratis vervangend vervoer tijdens de reparatieperiode

* haal- en brengservice

* garantie op de reparatie

* de rekening wordt rechtstreeks aan de hersteller betaald.

Diefstal of total loss

Heeft u uw camper nieuw aangeschaft? Dan krijgt u de nieuwwaarde uitgekeerd zolang de camper niet ouder is dan 7 jaar.

Heeft u een gebruikte camper gekocht? Dan heeft u 3 jaar aankoopwaardegarantie. En krijgt u in die periode de aankoopwaarde uitgekeerd.

Is uw camper getaxeerd? En is het taxatierapport niet ouder dan 5 jaar? Dan krijgt u de taxatiewaarde.

In alle andere situaties krijgt u de dagwaarde uitgekeerd.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe vergelijkbare camper direct voor de schade.

De aankoopwaarde is het bedrag waarvoor u de camper heeft aangeschaft.

Taxatiewaarde is de waarde die door een deskundige is vastgesteld en vastgelegd in een taxatierapport.

De dagwaarde is de waarde direct voor de schade.

Schade door brand of natuur

U bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm of aanrijding met een loslopend dier.

Inboedel

Spullen in de camper zijn standaard meeverzekerd tot EUR 6.000,-. Denk hierbij aan servies, beddengoed en kleding. Of de schade wordt vergoed hangt af van de wijze waarop de spullen zijn opgeborgen (in een afgesloten kast of uit het zicht). Was de camper op slot of niet?

Extra informatie

Heeft u meer inboedel? U kunt aanvullend het bedrag boven EUR 6.000,- verzekeren.

Ruitschade

U kunt bij ruitschade kiezen wie de reparatie uitvoert. Laat u de schade herstellen door een ruitschadeherstelbedrijf waar NKC mee samenwerkt? Dan geldt er bij sterreparatie geen eigen risico. En bij vervanging van de ruit krijgt u dan EUR 150,- korting op het eigen risico.

Extra informatie

Wordt het herstel niet uitgevoerd door een ruitschadeherstelbedrijf waar NKC mee samenwerkt? Dan geldt het standaard eigen risico van EUR 300,- of het door u hoger vrijwillig gekozen eigen risico.

Schade aan eigen camper

Schade aan uw camper doordat u met uw camper botst, omslaat, in het water terecht komt, van de weg raakt is verzekerd. Ook als uw camper schade krijgt door een andere gebeurtenis van buitenaf is dit verzekerd. 

Pechhulp

Kunt u door pech met uw camper niet verder rijden en uw reis vervolgen? Dan worden de kosten van pechhulp vergoed, zoals:

* hulp ter plaatse

* berging

* slepen

* het vervoer van de camper of de bagage

* het vervoer van de bestuurder en de passagiers.

Bij pech in het buitenland ook de huurkosten van een vervangende camper of een vervangende auto indien een camper niet beschikbaar is.

Extra informatie

De huurkosten krijgt u vergoed tot de einddatum van uw reis tot max. 28 dagen. En tot max. EUR 250,- per dag voor een vervangende camper of max. EUR 125,- per dag voor een auto.

Gebruikt u een vervangende auto om uw reis te vervolgen? Dan krijgt u ook de extra verblijfskosten die u maakt vergoed omdat u uw camper niet als verblijf kan gebruiken. Dit tot een max. van EUR 125,- per dag voor de duur van uw reis en maximaal 28 dagen.
 

Keuze: schadeverzekering inzittenden

Is er schade aan u en uw passagiers na een verkeersongeval met de verzekerde camper dan wordt maximaal EUR 1.000.000,- vergoed.

Wanneer keren wij niet uit?

  • U bent niet verzekerd als u geen geldig rijbewijs heeft of als u niet rijbevoegd bent. U bent ook niet verzekerd wanneer u geen toestemming had om de camper te gebruiken.

Permanente bewoning

U bent niet verzekerd als u permanent in uw camper woont. 

Wedstrijden

U bent niet verzekerd wanneer u deelneemt aan wedstrijden, snelheidsproeven of – ritten.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd wanneer de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze camperverzekering is het NKC-lidmaatschap verplicht.

Eigen risico

Het eigen risico bij schade aan uw camper is standaard EUR 300,- of het door u gekozen hoger vrijwillig eigen risico van EUR 500,- of EUR 750,-. Als u kiest voor een hoger vrijwillig eigen risico krijgt u een premiekorting.

Laat u schade aan uw camper herstellen door een bedrijf aangesloten bij de NKC Camperschadeservice? Dan wordt het eigen risico met EUR 300,- verminderd.

Extra informatie

Voor schade die valt onder de WA-dekking en hulpverlening geldt geen eigen risico.

Heeft u ruitschade? En laat u die herstellen door een ruitschadeherstelbedrijf waar NKC mee samenwerkt? Dan geldt er bij sterreparatie geen eigen risico. En bij vervanging van de ruit wordt het eigen risico met EUR 150,- verminderd.

Beveiliging

Een beveiligingssysteem kan vereist zijn voor uw camper. U moet u dan houden aan de verplichtingen om de vereiste beveiligingsmiddelen te gebruiken anders is schade door diefstal of joyriding niet verzekerd. Dit naast de algemene verplichting om alles te doen om diefstal te voorkomen zoals het deugdelijk afsluiten van de camper en uw campersleutels niet in de camper achterlaten.

Verhuur of zakelijk gebruik

U bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur van uw camper. Of als u uw camper zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa. Daarnaast zijn er nog enkele niet-Europese landen waar u ook verzekerd bent. Op de Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (groene kaart) staat precies aangegeven in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan deze verplichtingen en schaadt u de belangen van de verzekeraar? Dan kan dat gevolgen hebben. Zo kan een schade worden afgewezen, uw premie worden aangepast, het eigen risico worden gewijzigd. De verzekering kan zelfs beëindigd worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen de premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Wanneer u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en eindigt bij opzegging.

De verzekering eindigt ook wanneer u niet langer in Nederland woont of wanneer de camper voor meer dan 6 maanden in het buitenland wordt gestald. Of een buitenlands kenteken krijgt.

Verder eindigt de verzekering wanneer er een schade op basis van totaal verlies is vergoed.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering per contractvervaldatum opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Na het eerste jaar kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

U kunt de verzekering opzeggen via "Mijn Verzekeringen".