Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door jouw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Extra informatie

Je kunt de verzekering uitbreiden door te kiezen voor Beperkt of Uitgebreid casco of een Schadeverzekering Inzittenden.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door jouw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Verzekerd zijn onder andere slepen en repatriëring

Extra informatie

Repatriëring betekent dat de NKC jenaar huis laat brengen na een ongeval.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Denk hierbij aan maximaal € 100 voor reparatiekosten langs de weg.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol/drugs. Als de schade ontstaat tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

In deze situaties kan het zijn dat de schade die aan de benadeelde is vergoed, weer aan de NKC terugbetaald moet worden.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit u dan een Beperkt of Uitgebreid Casco dekking af. Je kunt ook kiezen voor een Schadeverzekering Inzittenden

Eigen risico

Niet van toepassing.

NKC Lidmaatschap

Voor deze verzekering is het NKC-lidmaatschap verplicht

Waar ben ik gedekt?

Op de Groene Kaart staan alle landen vermeld waar deze verzekering dekking biedt

Extra informatie

Uiteraard in Nederland en West Europa, voor de complete opsomming raapleeg je de groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt er voor kiezen om de premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als je kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseert de NKC de premie automatisch van je rekening.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot maximaal 75%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of betaal je zelfs een toeslag.

Extra informatie

Je kunt terugval voorkomen door een schade voor eigen rekening te nemen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als er wijzigingen zijn in jouw situatie, meldt dat dan aan de NKC. Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Denk er bijvoorbeeld aan om je verhuizing aan de NKC door te geven.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via Mijn Verzekeringen of je kunt een e-mail sturen aan verzekeringen@nkc.nl.