Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Het betreft een rechtsbijstandsverzekering waarbij de NNPC rechtsbijstand verleent aan haar leden. Een verzekering voor zogeheten “Freight, Demurrage and Defence” kwesties.

Extra informatie

De Zeevaart klasse 2 omvat juridische kwesties van het lid of de verzekerde die betrekking hebben op het verzekerde schip en voorziet in een dekking voor zowel de dienstverlening door de juristen van de NNPC als ook de externe kosten tot en met het in de polis vermelde maximum verzekerd bedrag.

Wat is verzekerd?

De verzekering voorziet in dekking voor de kosten van juridische geschillen die betrekking hebben op het verzekerde schip.

Extra informatie

De dekking voorziet ook in een eventuele kostenveroordeling voor de kosten van een wederpartij.

Verzekerd bedrag

Het maximale bedrag waartoe de rechtsbijstandkosten zijn verzekerd bedraagt EUR 100.000,00, tenzij anders in de polis vermeld.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd zijn geschillen die vallen onder of verband houden met de cascoverzekering, geschillen aangaande arbeidsgeschillen en onderlinge geschillen. Tevens zijn niet verzekerd: bestaande geschillen, opzet en te laat gemelde geschillen. Ook niet gedekt zijn zaken die onder de P&I verzekering (Klasse 1) zijn uitgesloten.

Extra informatie

Ook debiteurenrisico en onderliggende vorderingen zijn niet verzekerd. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze rechtsbijstandverzekering kan alleen worden uitgenomen indien het lid of de verzekerde een verzekering heeft uitgenomen voor P&I risico’s (Klasse 1).

Extra informatie

Als de rechtsbijstand betrekking heeft op de incasso van hulploon of sleeploon, blijven de rechtsbijstandkosten tot vijf procent (5%) van het geïncasseerde bedrag voor rekening van het lid.

Nadere bevoegdheden Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is te allen tijde bevoegd om het verlenen van rechtsbijstand te weigeren. Of om beperkingen en voorwaarden te stellen aan het verlenen van rechtsbijstand. Ook kan de Raad van Bestuur besluiten het verlenen van rechtsbijstand te beëindigen, wanneer zij daar redenen voor ziet.

Extra informatie

Dat kan onder andere wanneer u zonder toestemming van de NNPC de behandeling van het geschil overdraagt aan een advocaat of andere deskundige, wanneer u het geschil te laat meldt waardoor de behandeling moeilijker of kostbaarder wordt en wanneer u onjuiste informatie verstrekt of te weinig medewerking verleent bij de beoordeling en behandeling van het geschil.

Waar ben ik gedekt?

U heeft wereldwijde dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verplicht om een geschil waarvoor een beroep op rechtsbijstand wordt gedaan tijdig te melden en om de juiste en volledige informatie omtrent de aard en omvang van het geschil door te geven aan de NNPC. U bent ook verplicht tot het betalen van de premie voor de premievervaldatum.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt per kwartaal of halfjaar middels bankoverschrijving.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de data die in de polis staan vermeld. De verzekering eindigt eveneens bij het beëindigen van de P&I verzekering (bij bijvoorbeeld verkoop of verlies van het verzekerde schip of bij faillissement).

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering tegen het einde van het boekjaar opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden.