Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van NNPC Rechtsbijstand B.V. bij een onverwacht conflict. Ook zijn externe kosten gedekt zoals bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

Rechtsbijstand wordt verleend door een medewerker van NNPC Rechtsbijstand B.V.. In voorkomende gevallen wordt een externe expert ingeschakeld.

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn juridische geschillen betreffende het verzekerde pleziervaartuig of varende woonschip.

Extra informatie

Dit kan gaan om aanspraak op schadevergoeding, verzekeringsovereenkomsten, huurgeschillen die betrekking hebben op ligplaatsen of winterstalling en geschillen met leveranciers.

Wonen

(Huur-)geschillen ter zake van ligplaats zijn verzekerd.

Aankopen

Koop-/verkoopovereenkomsten, mits aan de overeenkomst een schriftelijk contract ten grondslag ligt

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt NNPC Rechtsbijstand de kosten niet.

Verkeer

Juridische hulp met betrekking tot schade die u in het wegverkeer hebt opgelopen is niet verzekerd.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen is niet verzekerd.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie is niet verzekerd.

Familie en relaties

Juridische hulp bij geschillen in de familie sfeer is niet verzekerd.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een geschil met de Belastingdienst is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering heeft afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Deze periode is twee maanden na ingangsdatum polis.

Extra informatie

Deze wachttermijn is niet van toepassing bij overeenkomsten die gesloten zijn na de ingangsdatum van de polis en bij bepaalde soorten schade verhaal.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die NNPC Rechtsbijstand maakt voor uw juridische hulp. In de meeste gevallen is dat Euro 6.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 250 gaat.

Extra informatie

De vergoeding van de externe kosten van rechtsbijstand bedraagt nooit meer dan het financiële belang van het verzekerde conflict.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Als het inschakelen van een externe expert/advocaat in een procedure niet verplicht is, is de dekking beperkt.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in het met de casco-assuradeur overeengekomen vaargebied.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij uw tussenpersoon EOC voordat u andere actie onderneemt. Vervolgens zal er alles aan gedaan worden om het conflict zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De verzekeringspremie moet u voldoen aan uw tussenpersoon EOC. De premie moet betaald worden vóór de op de premienota genoemde datum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meldt dat dan aan uw tussenpersoon.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het einde van het eerste polisjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Extra informatie

Het eerste polisjaar loopt gelijk met het boekjaar van de cascoverzekeraar met wie u ter zake van het betreffende schip een cascoverzekering hebt afgesloten.