Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van NNPC Rechtsbijstand B.V. bij een onverwacht geschil. Ook zijn externe kosten gedekt zoals bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc

Extra informatie

{Mogelijk extra detail-informatie of toelichting van begrippen}

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn juridische geschillen die betrekkking hebben op het verzekerde schip en de exploitatie daarvan.

Verzekerd bedrag

De kosten van rechtsbijstand van de juridische medewerkers van NNPC Rechtsbijstand B.V. worden volledig vergoed. Kosten van externe deskundigen worden vergoed tot maximaal € 25.000 per gebeurtenis maar bedraagt nooit meer dan het financiële belang van het verzekerde conflict.

Extra informatie

Wanneer u er voor kiest om de uitgebreide dekking uit te nemen kan de maximale dekking worden verhoogd naar € 40.000 per gebeurtenis  maar bedraagt nooit meer dan het financiële belang van het verzekerde conflict..

Overeenkomsten

Juridische hulp bij geschillen die rechtstreeks voortkomen uit door de verzekerde gesloten overeenkomsten die betrekking hebben op verhuur, vervoer, sleepwerkzaamheden, hulpverlening, koop of verkoop van schepen, motor inbouw, verzekering en zetschippers.

Tijdverlet en overligdagen

Juridische hulp bij vorderingen en/of schade als gevolg van tijdverlet en overligdagen.

Aanvaring

Juridische hulp bij strafrechtelijke vervolging die rechtstreeks voortvloeit uit een aanvaring, niet betreffende misdrijven.

Werfaangelegenheden en reparatie opdrachten

Juridische hulp bij werfaangelegenheden en reparatie opdrachten, met uitzondering van nieuwbouw-, afbouwcontracten en geschillen met overheidsinstanties.

Sociale wetgeving

Geschillen die verband houden met de sociale wetgeving ten behoeve van de eigenaar of gebruiker van het schip als werkgever, behalve arbeidsgeschillen.

Erfrecht

Juridische hulp bij problemen en geschillen betreffende erfrecht.
Voor geschillen in verband met erfrecht bedraagt het limiet voor de externe kosten maximaal EUR 1.000,- per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Incassobijstand

Ondersteuning bij het incasseren van uw vorderingen is niet verzekerd.

Extra informatie

Wanneer u kiest voor de uitgebreide dekking is incassobijstand bij overeenkomsten van verhuur wel verzekerd. 

Rechtspersonen- en vennootschapsrecht

Ook onderlinge geschillen tussen (huidige of voormalige) compagnons, maatschap leden, firmanten, vennoten, mede-eigenaren, medeverzekerden zijn niet verzekerd.

Milieuaangelegenheden

Geschillen die voortvloeien of verband houden met milieuaangelegenheden zijn niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering heeft afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Deze periode is twee maanden na ingangsdatum polis.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Als het inschakelen van een externe expert/advocaat in een procedure niet verplicht is, is de dekking beperkt.

Minimum belang

 U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 500 gaat.

Extra informatie

Wanneer u de uitgebreide dekking uitneemt, krijgt u geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 250 gaat.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten op die wateren die als verzekeringsgebied met de casco-assuradeur zijn overeengekomen

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij uw tussenpersoon EOC. Vervolgens zal er alles aan gedaan worden om het conflict zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De verzekeringspremie moet u voldoen aan uw tussenpersoon EOC. De premie moet betaald worden vóór de op de premienota genoemde datum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dit dan direct aan uw tussenpersoon EOC. 

Extra informatie

De verzekering eindigt eveneens bij het beëindigen van de cascoverzekering, het overlijden van de verzekerde, verhuizing naar het buitenland en/of zodra de verzekerde geen eigenaar of gebruiker meer is van het schip of dit schip verloren gaat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering tegen de contractvervaldatum schriftelijk op zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Doet u dit niet dan zal de verzekering steeds met stilzwijgend met een jaar worden verlengend.