Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van NNPC Rechtsbijstand B.V. bij een onverwacht conflict. Ook zijn externe kosten gedekt zoals bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

Rechtsbijstand wordt verleend door een medewerker van NNPC Rechtsbijstand B.V.. In voorkomende gevallen wordt een externe expert of advocaat ingeschakeld.

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn juridische geschillen betreffende het (niet varende) woonschip.

Extra informatie

Dit kan gaan om bv vorderingen op of van verzekerde, geschillen mbt ligplaats, werfaangelegenheden, etc.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over (ver)koop of (ver)bouw van het woonschip. Of conflicten met buren of de overheid over het woonschip.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over aankoop van het woonschip, of over bijvoorbeeld levering van nutsvoorzieningen.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd wanneer u een conflict niet tijdig heeft gemeld, wanneer er sprake is van een zakelijk conflict of wanneer het conflict al bestond bij ingang van de dekking.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt NNPC Rechtsbijstand de kosten niet.

Verkeer

Juridische hulp met betrekking tot schade die u in het wegverkeer hebt opgelopen is niet verzekerd.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen is niet verzekerd.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie is niet verzekerd.

Familie en relaties

Juridische hulp bij geschillen in de familie sfeer is niet verzekerd.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een geschil met de Belastingdienst is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering kent geen wachttermijn.

Extra informatie

Indien de gebeurtenis die aanleiding is voor een verzoek tot rechtsbijstand plaatsvond op een tijdstip dat ligt vóór de ingangsdatum van de rechtsbijstandverzekering wordt hiervoor geen rechtsbijstand verleend. 

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die NNPC Rechtsbijstand maakt voor uw juridische hulp. In de meeste gevallen is dit Euro 6.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 500 gaat.

Extra informatie

De vergoeding van de externe kosten van rechtsbijstand bedraagt nooit meer dan het financiële belang van het verzekerde conflict.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Als het inschakelen van een externe expert/advocaat in een procedure niet verplicht is, is de dekking beperkt.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten op die wateren die als verzekeringsgebied met de casco-assuradeur zijn overeengekomen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij uw tussenpersoon EOC. Vervolgens zal er alles aan gedaan worden om het conflict zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De verzekeringspremie moet u voldoen aan uw tussenpersoon EOC. De premie moet betaald worden vóór de op de premienota genoemde datum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dit dan direct aan uw tussenpersoon EOC. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het einde van het eerste polisjaar wordt de verzekering steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.

Extra informatie

Her eerste polisjaar loopt gelijk met het boekjaar van cascoverzekeraar met wie u ter zake van het betreffende schip een cascoverzekering hebt afgesloten. De verzekering eindigt bij beëindiging van de cascoverzekering.