Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt en is een wettelijk verplichte verzekering. Een aanhanger of caravan die achter de verzekerde auto hangt, is ook meeverzekerd. 

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Dit is een wettelijk verplichte verzekering. U bent verzekerd als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. In sommige gevallen bent u ook verzekerd als u schade toebrengt aan een andere auto waarvan u de eigenaar of houder bent.  

Hulpverlening na een ongeval

Wanneer u door een verkeersongeval niet verder kunt rijden met uw auto kunt u onze Hulpdienst inschakelen. Wij zorgen ervoor dat u geholpen wordt. Dit kan zijn berging, slepen, of vervoer van uw auto, de bestuurder, passagiers en bagage naar een adres in Nederland. Bij hulpverlening in het buitenland gelden andere voorwaarden.

Extra informatie

Ook in geval van brand, diefstal of een andere plotselinge oorzaak van buitenaf en u kunt niet verder rijden, heeft u recht op hulpverlening.

Keuze: Schadeverzekering Inzittenden

U kunt kiezen om schade aan de inzittenden en hun spullen te verzekeren bij een verkeersongeval met de verzekerde auto.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag bedraagt maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis voor alle getroffen verzekerden samen. Bij het niet dragen van een veiligheidsgordel is de uitkering 25% lager.  

Keuze: Hond aan boord

U kunt kiezen om de schade aan uw eigen hond(en) te verzekeren als zij gewond raken of gedood worden bij een ongeval met uw auto. Wij vergoeden bijvoorbeeld de kosten van de dierenarts of de begrafeniskosten als gevolg van het auto ongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs, onder invloed van alcohol, drugs, lachgas of medicijnen. En ook bij schade als er sprake is van verhuur, vervoer tegen betaling of zakelijk gebruik. 

Extra informatie

U bent ook niet verzekerd wanneer u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt, of als er bij schade sprake is van criminele en strafbare feiten. Ook niet als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u ook schades verzekeren aan uw auto zelf?Dan kunt u kiezen voor een Beperkt Casco of Volledig Casco dekking. Voor schade aan de bestuurder en inzittenden kunt u kiezen voor de aanvullende Schadeverzekering voor Inzittendenverzekering.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Hulpverlening

De kosten voor Hulpverlening worden alleen vergoed als u vooraf toestemming heeft gekregen van de Hulpdienst om deze kosten te maken en de hulpverlening wordt georganiseerd via de Hulpdienst.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis ontvangt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent en welke landen niet.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Als er iets verandert aan uw situatie moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Meld schade zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of u kunt het bedrag zelf overmaken.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen tot maximaal 80%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) komen te vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Betaalt u de premie niet op tijd? Of is er fraude? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via een brief of e-mail aan Noorderlinge verzekeraars of uw verzekeringsadviseur. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Is uw opzegging pas ontvangen na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.