Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis en de daarbij behorende bijgebouwen. Het gaat hierbij om onder andere schade veroorzaakt door brand, storm, neerslag, blikseminslag en overstroming.

Wat is verzekerd?

Het huis waarin u woont en alles wat daaraan vast zit en bij hoort. Bv. de garage, de buitenlamp en het hekwerk.

Extra informatie

Zonnepanelen zijn standaard meeverzekerd.

Verzekerd bedrag

Garantie tegen onderverzekering (bij bouwjaar na 1900) voor 10 jaar op basis van de herbouwwaardemeter.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf ook een expert benoemen. Wij betalen de kosten, als deze redelijk zijn.

Glas

Schade aan glas is standaard meeverzekerd.

Tuin

Het herstellen van uw tuin en planten is alleen verzekerd als de schade wordt veroorzaakt door brand, het blussen van brand, storm, een aanrijding of een aanvaring.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is beperkt meeverzekerd. Check de voorwaarden.

Extra informatie

Bij diefstal gelden eisen. Recreactiewoningen zijn niet verzekerd.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Niet verzekerd is: Bouw-. montage- of constructiefouten. Schade door achterstallig onderhoud of slijtage, grondverzakking, inscecten. Er zijn meer situaties niet verzekerd. Check de voorwaarden.

Eigen risico

Er is één situatie waarbij u een eigen risico heeft. Namelijk bij schade veroorzaakt door wind. Dan heeft u een eigen risico van € 250,- per schadegeval. In alle andere situaties heeft u geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Uw premie wordt automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, bent u één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij uw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering na één maand opzeggen. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via info@assuradeurengilde.nl