Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je (agrarische) bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door brand, ontploffing, blikseminslag, het neerstorten van een luchtvaartuig en storm. Fundamenten, kelders en andere ondergrondse bouwwerken zijn uitgesloten van dekking, tenzij deze apart meeverzekerd zijn en dit op de polis staat.

Wat is verzekerd?

Je bedrijfsgebouw is verzekerd bij schade door brand, ontploffing, blikseminslag, het neerstorten van een luchtvaartuig (of voorwerpen daaruit) en storm. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde.

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond. Of de sloopwaarde, als het gebouw al bestemd was voor afbraak of onteigening.

Verzekerd bedrag

Je bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximum bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

Extra kosten na schade

Wij vergoeden ook, boven het verzekerde bedrag, de bereddingskosten. Dit zijn kosten die bij of na een gedekt evenement gemaakt worden ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken.

Schade door storm

Hieronder valt ook schade aan het gebouw door sneeuw, hagel, regen- of smeltwater als onmiddellijk gevolg van een storm.

Extra informatie

Er dient sprake te zijn van wind met een snelheid van minstens 14 meter per seconde.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan mag je ook zelf een expert inschakelen. Wij betalen de kosten, als die redelijk zijn. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: Zonnepanelen

Je kunt je zonnepanelen en omvormer meeverzekeren, maar dan dien je ons wel te informeren over de aanwezigheid daarvan. Wij bieden dekking voor schade veroorzaakt door dezelfde evenementen als die voor het gebouw gelden. Het geheel dient wel aard- en nagelvast gemonteerd te zijn.

Extra informatie

Ook eisen wij dat de gehele installatie voldoet aan IEC-normen en dat deze installatie door een gekwalificeerd bedrijf wordt uitgevoerd. Productieverlies valt niet onder de dekking, ook niet na een schade.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, molest, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater en door het overlopen van of terugstromen uit putten en riolen is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij je bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, vlaggenstokken, antennes, naamborden, uithangborden en lichtreclames.

Huur

De opbrengsten van het verhuren van je gebouw, als je je gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren, zijn niet verzekerd.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na schade dekken wij niet.

Opruimkosten

Kosten die u maakt om de schade op te ruimen krijgt u niet vergoed. 

Extra informatie

Deze kosten kunnen wel apart meeverzekerd worden, maar dat blijkt dan uit de polis.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Fundamenten, kelders en andere ondergrondse bouwwerken zijn uitgesloten, tenzij uit de polis blijkt dat deze zijn meeverzekerd.

Eigen risico

In één situatie heb je een eigen risico. Namelijk, bij schade die is veroorzaakt door storm. Per gebouw bedraagt dit € 500,- en is gemaximeerd tot € 1.000,- per risico-adres en per gebeurtenis.

Extra informatie

Soms heb je in een andere situatie ook een eigen risico. Als dat zo is, dan staat dit op je polis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Als je pand leeg staat, ben je verzekerd voor schade door blikseminslag, storm, brand, ontploffing en schade door het neerstorten van luchtvaartuigen of voorwerpen die uit luchtvaartuigen vallen. Wel dienen wij op de hoogte te zijn van deze leegstand.

Asbest dakbedekking

Liep de polis al op 31-12-2017, en heb je door een verzekerde gebeurtenis schade aan asbestdakbedekking, dan worden de vervangingskosten van de beschadigde delen volgens een afbouwregeling vergoed (in 2019 maximaal 40%). Niet verzekerd zijn de opruimkosten van onbeschadigde delen, evenmin vallen saneringskosten onder de dekking.

Extra informatie

Maar let op: is de verzekering ingegaan op of na 01- 01-2018 dan ben je helemaal niet verzekerd voor kosten die verband houden met een dak waarin asbest is verwerkt.

Glas

Schade aan (voor lichtdoorlating bestemde) ramen in het gebouw is alleen verzekerd door gedekte evenementen, maar dit geldt niet voor agrarische gebouwen. Er is nooit dekking als het pand leeg staat en/of de glasbreuk het gevolg is van bouwwerkzaamheden. Als glas apart meeverzekerd is, dan geldt daarvoor de uitgebreide dekking.

Extra informatie

Ook moet het glas of de ruit zijn gebroken, of er moet sprake zijn van een gat, ster of barst door de ruit heen. De verzekering geldt niet voor bijzondere glassoorten.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de gebouwen (in Nederland) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen geldt een toeslag. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Zelf mag je uiteraard ook de verzekering opzeggen, maar de gewenste beëindigingsdatum mag niet in het verleden liggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je mag de verzekering op elk gewenst moment opzeggen, dit kan per brief of per email.