Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je (agrarische) bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door o.a. brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een botsing. Fundamenten, kelders en andere ondergrondse bouwwerken zijn uitgesloten van dekking, tenzij deze apart meeverzekerd zijn en dit op de polis staat.

Wat is verzekerd?

Je bedrijfsgebouw is o.a. verzekerd bij schade door brand, diefstal, neerslag, lekkage, blikseminslag, ontploffing en storm. Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde.

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond. Of de sloopwaarde, als het gebouw al bestemd was voor afbraak of onteigening.

Verzekerd bedrag

Je bedrijfsgebouw is verzekerd tot een maximum bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

Extra kosten na schade

We vergoeden niet alleen de schade aan je bedrijfsgebouw. We bieden ook een extra vergoeding voor opruimkosten en maatregelen die je van de overheid moet nemen na de schade. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een hek om het gebouw na een brand.

Extra informatie

De vergoeding is gemaximeerd tot 10% van het bedrag waarvoor het gebouw is verzekerd.

Huur

De opbrengsten van het verhuren van je gebouw, als je je gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren, zijn verzekerd.

Extra informatie

Het gaat om de huur die is vastgelegd in een huurovereenkomst. Je kunt niet langer dan een jaar gemiste huurinkomsten vergoed krijgen. De vergoeding is gemaximeerd tot 10% van het verzekerde bedrag van het gebouw. 

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na schade aan het gebouw, veroorzaakt door brand, explosie, blikseminslag, aanrijding / aanvaring of het neerstorten van een luchtvaartuig (of voorwerpen daaruit).

Extra informatie

De vergoeding is gemaximeerd tot 10% van het verzekerde bedrag van het gebouw.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan het gebouw is ook verzekerd. Maar alleen als dit komt door iemand die zonder je toestemming het gebouw is binnengedrongen.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan mag je ook zelf een expert inschakelen. Wij betalen de kosten, als die redelijk zijn. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: Zonnepanelen

Je kunt je zonnepanelen en omvormer meeverzekeren, maar dan dien je ons wel te informeren over de aanwezigheid daarvan. Wij bieden dekking voor schade veroorzaakt door dezelfde evenementen als die voor het gebouw gelden. Het geheel dient wel aard- en nagelvast gemonteerd te zijn.

Extra informatie

Ook eisen wij dat de gehele installatie voldoet aan IEC-normen en dat deze installatie door een gekwalificeerd bedrijf wordt uitgevoerd. Productieverlies valt niet onder de dekking, ook niet na een schade. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater en door het overlopen van of terugstromen uit putten en riolen is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij je bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, vlaggenstokken, antennes, naamborden, uithangborden en lichtreclames.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als tegels of voegen niet waterdicht zijn, en er door de muren of vloer van het gebouw vocht komt. Lees goed de polisvoorwaarden of vraag het ons.

Eigen risico

In één situatie heb je een eigen risico. Namelijk, bij schade die is veroorzaakt door storm. Per gebouw bedraagt dit € 500,- en is gemaximeerd tot € 1.000,- per risico-adres en per gebeurtenis.

Extra informatie

Maar soms heb je in een andere situatie ook een eigen risico. Als dat zo is, dan staat dit op de polis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Tijdens verbouwing of leegstand is je gebouw verzekerd tegen schade door brand, explosie en bliksem. Schade door andere gebeurtenissen is niet altijd verzekerd. De dekking staat uitgebreid omschreven in de polisvoorwaarden. In ieder geval dienen wij wel op de hoogte te zijn van deze leegstand of verbouwing.

Asbest dakbedekking

Liep de polis al op 31-12-2017, en heb je door een verzekerde gebeurtenis schade aan asbest-dakbedekking, dan worden de vervangingskosten van de beschadigde delen volgens een afbouwregeling vergoed (in 2019 maximaal 40%). Niet verzekerd zijn de opruimkosten van onbeschadigde delen, evenmin vallen saneringskosten onder de dekking.

Extra informatie

Maar let op: is de verzekering ingegaan op of na 01-01-2018 dan ben je helemaal niet verzekerd voor kosten die verband houden met een dak waarin asbest is verwerkt.

Glas

Schade aan (voor lichtdoorlating bestemde) ramen in het bedrijfsgebouw is verzekerd, maar dit geldt niet voor agrarische gebouwen. Er is nooit dekking als het pand leeg staat en/of de glasbreuk het gevolg is van bouwwerkzaamheden. 

Extra informatie

Ook moet het glas of de ruit zijn gebroken, of er moet sprake zijn van een gat, ster of barst door de ruit heen. De verzekering geldt niet voor bijzondere glassoorten.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de gebouwen (in Nederland) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen geldt een toeslag. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Zelf mag je uiteraard ook de verzekering opzeggen, maar de gewenste beëindigingsdatum mag niet in het verleden liggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je mag de verzekering op elk gewenst moment opzeggen, dit kan per brief of per email.