Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen die je nodig hebt om je werk uit te voeren, zoals gereedschap en voorraden. Het gaat daarbij om schade door brand, ontploffing, blikseminslag of het neerstorten van een luchtvaartuig.

Wat is verzekerd?

Je kan alles verzekeren wat niet vastzit aan het gebouw. Denk aan de producten die je bedrijf maakt, bedrijfsvoorraden en de inventaris.

Extra informatie

Ook motorrijtuigen, vaartuigen, caravans en andere aanhangwagens, en onderdelen en accessoires daarvan, kunnen verzekerd worden. Op de polis staat precies wat allemaal onder de dekking valt.

Inventaris en voorraad

De inventaris verzekeren wij op basis van dagwaarde. De bedrijfsvoorraad wordt op basis van de inkoopwaarde gedekt. Als reparatie economisch verantwoord is, dan wikkelen wij de schade af op basis van deze kosten.

Extra informatie

Alle verzekerde bedragen staan op de polis, onder "verzekerd object".

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die je moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken, mits deze in alle redelijkheid gemaakt zijn.

Koelschade

Heb je schade aan de inhoud van een koelkast of diepvries, omdat het apparaat uitvalt door een gedekte gebeurtenis? Dan vergoeden we maximaal € 1.250,- per gebeurtenis.

Keuze: huurdersbelang

Huur je een pand? Alle veranderingen of aanpassingen die je als huurder aan het pand hebt aangebracht kunnen meeverzekerd worden. Daarvoor dient dan de rubriek "Huurdersbelang" op de polis aangetekend te zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Opruimkosten

Kosten die u maakt om de schade op te ruimen krijgt u niet vergoed.

Extra informatie

Deze kosten kunnen wel apart meeverzekerd worden, maar dat blijkt dan uit de polis.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft géén eigen risico, tenzij wij anders met elkaar zijn overeen gekomen. Dan staat dit op de polis.

Afspraken

Als je niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met je gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

Binnen het bedrijfsgebouw, waarvan het adres op de polis staat vermeld, zijn de verzekerde spullen gedekt tegen schade door met name genoemde evenementen.

Extra informatie

Soms zijn uw spullen ook op een andere plek verzekerd. Lees hiervoor de polisvoorwaarden of vraag het ons.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen geldt een toeslag. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Zelf mag je uiteraard ook de verzekering opzeggen, maar de gewenste beëindigingsdatum mag niet in het verleden liggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je mag de verzekering op elk gewenst moment opzeggen, dit kan per brief of per email.