Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wij zien een watervilla ook als een opstal, daarom verzekeren wij op basis van herbouwwaarde! Deze verzekering vergoedt schade aan je watervilla die plotseling en onverwachts ontstaat. Door brand, aanvaring, storm of inbraak. Maar ook door bijna alle andere plotselinge en onverwachte oorzaken.

Wat is verzekerd?

De in de polis genoemde Watervilla en, indien gewenst, de daarin aanwezige inboedel.

Extra informatie

Alles wat daarbij hoort (denk aan een opbouw, de loopplanken, de meerkabels en de met de ark verbonden elektrische leidingen) valt daar NIET onder. Dat geldt ook voor op de wal geplaatste bergingen, meerpalen, steigers, afhouders etc. Uiteraard zijn deze zaken wel mee te verzekeren, maar de objecten moeten dan wel op de polis vermeld staan.

Verzekerd bedrag

Je Watervilla is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van je Watervilla. Heb je ook je inboedel verzekerd? Daarvoor geldt als verzekerd bedrag de nieuwwaarde.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan mag je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Glasschade aan je watervilla is ook verzekerd. Maar alleen als je er woont, en er geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Ook moet het glas of de ruit zijn gebroken, of er moet sprake zijn van een gat, ster of barst door de ruit heen. De verzekering geldt niet voor bijzondere glassoorten.

Extra informatie

Heeft je watervilla bijzondere glassoorten zoals glas in lood of geslepen, geëtst, verzilverd, gebogen of versierd glas? Dat is niet standaard meeverzekerd. Maar: dat kan wel aanvullend meeverzekerd worden. Vraag ons om informatie.

Tuin

Aanleg, bestrating en beplanting van je tuin is ook verzekerd. We vergoeden de kosten om de schade te herstellen, tot 10% van het bedrag waarvoor je Watervilla is verzekerd. Maar, alleen als de schade komt door brand, explosie, bliksem of een aanrijding of aanvaring.

Verbouwing, leegstand

Tijdens verbouwing of leegstand is je Watervilla verzekerd tegen schade door brand, blikseminslag, storm of ontploffing. Diefstal na inbraak is alleen gedekt tijdens de verbouwing, mits je kunt aantonen uitgebreide voorzorgsmaatregelen getroffen te hebben.

Extra informatie

Wij dienen wel op de hoogte gesteld te worden van de verbouwing of leegstand. Dat geldt ook als je de Watervilla verhuurt. Verandert er iets in jouw situatie? Geef het aan ons door zodat de verzekeringsdekking bijgewerkt kan worden.

Vandalisme

Schade door vandalisme is ook verzekerd, maar alleen als de daders zonder toestemming je Watervilla zijn binnen gegaan. Is de buitenzijde van je watervilla beklad, beschilderd of beschreven, dan bieden wij daar een beperkte dekking voor.

Keuze: Zonnepanelen

Je kunt je zonnepanelen en omvormer meeverzekeren, maar dan dien je ons wel te informeren over de aanwezigheid daarvan. Wij bieden dekking voor schade veroorzaakt door dezelfde evenementen als die voor je watervilla gelden. Het geheel dient wel aard- en nagelvast gemonteerd te zijn.

Extra informatie

Ook eisen wij dat de gehele installatie voldoet aan IEC-normen en dat deze installatie door een gekwalificeerd bedrijf wordt uitgevoerd. Productieverlies valt niet onder de dekking, ook niet na een schade.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Is het vrijboord lager dan 20 centimeter of geldt dat voor standpijpen en andere openingen? Dan is schade, daardoor ontstaan, ook niet verzekerd.

Extra informatie

In de Bijzondere Voorwaarden bij uw Watervillaverzekering vindt u een uitgebreidere toelichting.

Eveneens uitgesloten

Ook bieden wij geen dekking voor schade door ongedierte, verzakking, langzaam werkende invloeden of door achterstallig onderhoud. Evenmin betalen wij schade die uitsluitend bestaat uit krassen, schrammen of deuken. Let op, dit is geen limitatieve opsomming!

Schade aan bril of verlies gehoorapparaat

Heb je schade aan glas, brillen, contactlenzen, gehoorapparaten? Of aan kledingstukken die je draagt op het moment dat ze beschadigen? Dat is alleen verzekerd tegen oorzaken als brand, bliksem, overstroming, storm of beroving. Niet tegen schade die je per ongeluk zelf veroorzaakt. Bijvoorbeeld door vallen of stoten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als tegels of voegen niet waterdicht zijn, en er door de muren of vloer van je woning vocht komt. Check de polisvoorwaarden of vraag het ons.

Eigen risico

Bij schade, veroorzaakt door storm, bedraagt het eigen risico € 250 per gebeurtenis. Voor schade aan mobiele apparatuur is € 100 voor eigen rekening. Wordt uw Watervilla gesleept? Dan geldt een eigen risico van € 1.250. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan komt dat bovenop genoemde bedragen.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Asbest dakbedekking

Liep de polis al op 31-12-2017, en heeft u door een verzekerde gebeurtenis schade aan uw asbestdakbedekking, dan worden de vervangingskosten van de beschadigde delen volgens een afbouwregeling vergoed (in 2018 maximaal 50%). Niet verzekerd zijn de opruimkosten van onbeschadigde delen, evenmin vallen saneringskosten onder de dekking.

Extra informatie

Maar let op: ls de verzekering ingegaan op of na 01- 01-2018 dan bent u helemaal niet verzekerd voor kosten die verband houden met een dak waarin asbest is verwerkt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling in termijnen geldt een toeslag. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Zelf mag je uiteraard ook de verzekering opzeggen, maar de gewenste beëindigingsdatum mag niet in het verleden liggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je mag de verzekering op elk gewenst moment opzeggen, dit kan per brief of per email.