Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Wat is verzekerd?

U kunt deze verzekering afsluiten als alleenstaande, gezin zonder kinderen of gezin met kinderen. In alle gezinssituaties zijn logés en huispersoneel verzekerd.

Extra informatie

Kinderen meeverzekerd? Dan zijn ook uw uitwonende, ongehuwde kinderen die voor hun studie ergens anders wonen verzekerd. Uw huispersoneel is alleen verzekerd als hun aansprakelijkheid te maken heeft met werkzaamheden die zij voor u uitvoeren

Oppassen of logeren

Schade die uw kinderen veroorzaken tijdens logeren of bij degene die op hen past is verzekerd.

Extra informatie

Er geldt wel een dekkingsbeperking als u volgens de wet niet aansprakelijk bent. Het verzekerde bedrag is dan € 25.000.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen. Er geldt wel een dekkingsbeperking als u volgens de wet niet aansprakelijk bent. Het verzekerde bedrag is dan € 25.000.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren aan iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: Uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door een gebrek aan uw eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld als een buurman die bij u op bezoek is zich verwondt doordat hij door uw vloer zakt die door houtrot is aangetast.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen is standaard verzekerd tot € 25.000,-. Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten of een spel per ongeluk een toeschouwer verwondt, dan is dat verzekerd. Is er schade of letsel aan medespeler? Dan is dat niet verzekerd.

Extra informatie

Er geldt wel een dekkingsbeperking als u volgens de wet niet aansprakelijk bent. Het verzekerde bedrag is dan € 25.000.

Keuze: Hoogte van de dekking

U kunt zelf de hoogte van het verzekerde bedrag bepalen. U kunt kiezen uit € 1.250.000,- en € 2.500.000,-.

Keuze: Verzekerde personen

Afhankelijk van wat u kiest als te verzekeren gezinssituatie (alleenstaande/gezin, met of zonder kinderen) zijn ook verzekerd: uw partner, kinderen en inwonende familieleden. In alle gezinssituaties zijn loges en huispersoneel verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder uw verplichte WA autoverzekering.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk, in loondienst of als zelfstandige, is niet verzekerd. Tijdens onbetaald vrijwilligerswerk is schade wel verzekerd.

Extra informatie

U mag wel een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Schade door opzet of aan eigen spullen

Bij een schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om een schade aan uw eigen spullen of die van andere verzekerden

Schade die zich al heeft voorgedaan

Schade waar u verantwoordelijk voor bent en waar u al van af weet bij het aangaan van de verzekering.

Schade door uw huisdier bij een oppasser thuis

Als uw huisdier uit logeren is, voor even of voor langere tijd, en schade veroorzaakt in het huis van de oppasser dan is dat niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaakt u schade tijdens een vriendendienst of tijdens sport of spel aan een toeschouwer? Of veroorzaken uw kinderen schade tijdens een logeerpartij? U bent dan ook verzekerd als u volgens de wet niet aansprakelijk bent. Het verzekerde bedrag is dan wel beperkt tot € 25.000,-

Extra informatie

Bent u wel volgens de wet aansprakelijk? Dan geldt het verzekerd bedrag dat op de polis staat.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen. Wel moet u in Nederland wonen.

Extra informatie

Dit betekent dat uw vaste woon- of verblijfplaats in Nederland is en dat u ingeschreven staat in het Nederlands bevolkingsregister.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van aanrijding of aanvaring en in geval van een strafbaar feit of verlies. Geef veranderingen in uw gezinssituatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Bent u bijvoorbeeld als alleenstaande zonder kind(eren) verzekerd en gaat u samenwonen? Dan wilt u misschien uw partner ook meeverzekeren. Alleen als u deze verandering in uw situatie doorgeeft is uw partner verzekerd.  

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie per maand en via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw polis stopt. Ook wij kunnen de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Op onze internetsite kunt u via 'mijn OHRA´ uw verzekering opzeggen.