Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering bij blijvende invaliditeit hangt af van het verzekerde bedrag dat u kiest. U kunt uit drie bedragen kiezen. Er geldt een vast bedrag bij overlijden.

Blijvende invaliditeit

De uitkering bij blijvende invaliditeit wordt bepaald door de mate waarin u blijvend invalide bent geworden door het ongeval. Als u bijvoorbeeld voor 50% blijvend invalide bent geworden, ontvangt u 50% van het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand van uw invaliditeit is bereikt, stellen wij de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Uw erfgenamen ontvangen een bedrag als u overlijdt door een ongeval.

Uitgebreide dekking

U bent verzekerd als u blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeval. Er is ook dekking als het ongeval het gevolg is van een lichamelijke of geestelijke ziekte. En onder een ongeval verstaat OHRA bijvoorbeeld ook een vergiftiging, verstikking of oververhitting en onderkoeling.

Wie is verzekerd?

U kunt deze verzekering afsluiten als alleenstaande, gezin zonder kinderen of gezin met kinderen. 

Tandheelkundige kosten

Als kinderen meeverzekerd zijn, zijn deze tot en met hun 20e jaar verzekerd voor tandheelkundige kosten die het gevolg zijn van een ongeval. Deze kosten zijn verzekerd tot maximaal het bedrag tot op de polis staat.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het ongeval met opzet heeft veroorzaakt. Of als het ongeval een gevolg is van alcohol- of drugsmisbruik.

Gevaarlijke sporten

Tijdens het beoefenen van risicovolle sporten, zoals bergklimmen of snelheidswedstrijden met motorrijtuigen, boten of fietsen, bent u niet verzekerd.

Gevaarlijke beroepen

U bent niet verzekerd als het ongeval plaatsvindt terwijl u een gevaarlijk beroep uitoefent.

Extra informatie

Hieronder verstaan we bijvoorbeeld: Bedieners van hoogbouwwerktuigen, beroepsduikers, brandweerlieden, hoogbouwglazenwassers, koeriers, militairen en politieagenten (niet administratief) en personeel dat werkt aan boord van een luchtvaartuig, een vaartuig of op een booreiland.

Tijdelijke invaliditeit

Bent u tijdelijk invalide, dan ontvangt u geen uitkering.

Extra informatie

U breekt bijvoorbeeld uw arm door een ongeval waar u volledig van herstelt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gevolgen van een medische behandeling

Als een medische behandeling gevolgen heeft, is er alleen dekking als het een ongeval was dat deze behandeling noodzakelijk maakte.

Motor- en brommerrijden

Tijdens het besturen van een motorrijtuig, bijvoorbeeld een brommer of motor, bent u verzekerd. Indien de motorinhoud 50 cc of meer is, moet u wel tenminste 23 jaar oud zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.  Dus ook tijdens een reis naar het buitenland is er dekking. U moet wel in Nederland wonen. 

Extra informatie

Dit betekent dat u een vaste woon/verblijfplaats hebt in Nederland en dat u ingeschreven staat in het bevolkingsregister.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten, stellen wij een aantal vragen. Deze vragen moet u juist en volledig beantwoorden. Na een ongeval met letsel of een overlijden moet u zich houden aan de regels in onze voorwaarden. U moet zich bijvoorbeeld laten behandelen door een arts. En u moet zich zo gedragen dat dit goed is voor uw herstel.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw polis stopt. Bereikt u de leeftijd van 75 jaar of een van uw kinderen de leeftijd van 28 jaar?  Dan stopt de dekking aan het eind van het verzekeringsjaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Op onze internetsite kunt u via ´Mijn OHRA´ opzeggen.