Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op als u aansprakelijk bent voor schade die u veroorzaakt in de uitoefening van uw beroep of bedrijf. U kunt deze verzekering alleen afsluiten als zelfstandige zonder personeel met een eenmanszaak of een BV.

Extra informatie

Uw KvK-nummer of handelsnaam geeft u op als u de verzekering afsluit. OHRA verzekert geen rechtspersonen (behalve een BV).

Wat is verzekerd?

Schade aan personen, losse spullen en onroerend goed.

Wie zijn verzekerd?

Uzelf als verzekeringnemer, uw uitzendkrachten en stagiairs, en uw huisgenoten/familieleden.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter die een benadeelde tegen u is begonnen.

Keuze: Verzekerd bedrag

U kunt kiezen uit een verzekerd bedrag per aanspraak van € 1.250.000,- of € 2.500.000,-.

Keuze: Beroep of bedrijf

Als u de verzekering afsluit, geeft u uw beroep of bedrijf op. Deze verzekering biedt alleen dekking voor schade die u veroorzaakt in de uitoefening van dat beroep of bedrijf.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uzelf of uw bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Productaansprakelijkheid

Schade wanneer u aansprakelijk bent voor een gebrekkig product.

Opzet

Schade die met opzet is veroorzaakt.

Werkgeversaansprakelijkheid

U bent niet verzekerd als werkgever.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Veroorzaakt een (lucht)vaartuig of motorvoertuig schade waarvoor u aansprakelijk bent? Dan is dat niet verzekerd.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op uw bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die u vóór de ingangsdatum hebt gemaakt? Dan is dat niet verzekerd.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná de einddatum van de verzekering voor een fout die u vóór de einddatum hebt gemaakt, dan is dat niet verzekerd.

Nevenactiviteiten

Andere bedrijfs- of beroepsactiviteiten dan wat op het polisblad staat zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij verzekeren alleen zelfstandigen zonder personeel met deze verzekering. Als u een medewerker in loondienst aanneemt, kunnen wij u daarom niet meer verzekeren. U bent dan niet meer verzekerd vanaf de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst met die medewerker.

Eigen risico

U kunt kiezen voor een eigen risico van € 0, € 250 of € 500. Als u kiest voor een eigen risico van € 250 of € 500, krijgt u korting op de premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef het aan ons door als u verwacht dat uw jaaromzet voor het komende verzekeringsjaar hoger wordt dan de maximale jaaromzet die op uw polisblad staat.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Wij stoppen uw verzekering ook als u een medewerker in loondienst aanneemt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. Ook in het eerste jaar. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw verzekering stopt. Opzeggen doet u op onze internetsite via 'Mijn OHRA zzp'.