Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen op uw werkplek die u nodig heeft om uw werk uit te voeren, zoals meubels en apparatuur.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade door brand, bliksem, diefstal en vandalisme, wateroverlast, storm, hagel en sneeuw.

Extra informatie

Als je niet in het gebouw woont waar je werkplek is, is diefstal en vandalisme alleen verzekerd na inbraak.

Inventaris en voorraad

Uw inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde. Eventuele (handels)goederen zijn niet verzekerd.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken.

Koelschade

We vergoeden de schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit.

Huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan uw pand hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering.

Keuze: Verzekerd bedrag

U kunt kiezen uit een verzekerd bedrag van € 10.000,- of € 20.000,- per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De OHRA Inboedelverzekering zzp is bedoeld voor beroepen in de zakelijke dienstverlening. (Handels)goederen zijn daarom niet verzekerd.

Eigen risico

U kunt kiezen uit een eigen risico van € 0,-, € 250,-, of € 500,- per gebeurtenis.

Afspraken

Er zijn geen specifieke (beveiligings)afspraken of clausules.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in het gebouw op het risicoadres op het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Wij stoppen uw verzekering ook als u een medewerker in loondienst aanneemt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. Ook in het eerste jaar. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw verzekering stopt. Opzeggen doet u op onze internetsite via 'Mijn OHRA zzp'.