Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan, diefstal en verlies van de laptop en tablet die u voor uw beroep gebruikt. Waar ook ter wereld.

Wat is verzekerd?

Diefstal of plotselinge en onvoorziene schade aan de verzekerde elektronica. Het gaat om schade door anderen of door omstandigheden waar je geen invloed op hebt, zoals vallen, stoten, inductie. En door brand, diefstal of kortsluiting.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de herstelkosten, indien herstel niet mogelijk is de vervangingskosten.

Dekking voor vervoer en verblijf elders

Met de OHRA Laptop- en tabletverzekering bent u wereldwijd verzekerd.

Keuze: Verzekerd bedrag

U kunt kiezen uit een verzekerd bedrag van € 2.500,- of € 5.000,- per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest, slijtage of garantiekwesties.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens.

Extra kosten

U bent niet verzekerd voor kosten die u moet maken om te voorkomen dat uw werk stilvalt na schade. Bijvoorbeeld overwerk of huur van vervangende apparatuur.

Reconstructiekosten

De kosten voor het opnieuw installeren van software en data zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent alleen verzekerd, als u voorzichtig genoeg bent geweest om schade aan, diefstal of verlies van uw laptop of tablet te voorkomen. U bent voorzichtig genoeg geweest als u passende maatregelen heeft genomen om materiële schade, diefstal of verlies te voorkomen.

Eigen risico

U kunt kiezen uit een eigen risico van € 0, € 125 of € 250 per gebeurtenis.

Diefstal uit een vervoermiddel

Diefstal van uw laptop of tablet uit een vervoermiddel is alleen verzekerd als:

▪ het vervoermiddel goed was afgesloten; en

▪ er sprake was van inbraak in het vervoermiddel; en

▪ de gestolen laptop of tablet van buitenaf niet zichtbaar was; en

▪ de diefstal niet plaatsvond tussen 22.00 en 7.00 uur plaatselijke tijd.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Wij stoppen uw verzekering ook als u een medewerker in loondienst aanneemt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. Ook in het eerste jaar. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw verzekering stopt. Opzeggen doet u op onze internetsite via 'Mijn OHRA zzp'.