Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict in de uitoefening van uw beroep of bedrijf. Proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen zijn ook verzekerd.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld opdrachtgevers.

Keuze: bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Als u de verzekering afsluit, geeft u uw beroep of bedrijf op. Deze verzekering biedt alleen dekking voor conflicten die voortkomen uit de uitoefening van dat beroep of bedrijf.

Incasso

Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? Dan nemen wij het incassotraject van u over.

Telefonisch advies

U krijgt telefonisch advies van DAS bij juridische vragen.

Wie is verzekerd?

Uzelf, als verzekeringnemer bent verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (de 'hoedanigheid') vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij verzekeren alleen zelfstandigen zonder personeel met deze verzekering. Als u een medewerker in loondienst aanneemt, kunnen wij u daarom niet meer verzekeren. U bent dan niet meer verzekerd vanaf de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst met die medewerker.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die DAS maakt voor uw juridische hulp. Dit maximum bedraagt € 50.000,-. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 400,- gaat.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Is het in uw procedure niet verplicht dat een advocaat het proces voert? En kiest u toch voor een eigen rechtshulpverlener? Dan betaalt DAS maximaal € 10.000,- ex-btw voor de behandelkosten van uw rechtshulpverlener in die procedure. Ook moet u dan een eigen risico van € 500,- betalen aan DAS. 

Waar ben ik gedekt?

Voor elk verzekerd geschil staat in het Dekkingsoverzicht in de polisvoorwaarden in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij DAS voordat u andere actie onderneemt. DAS probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Wij stoppen uw verzekering ook als u een medewerker in loondienst aanneemt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering elke dag stoppen, zonder opzegtermijn. Ook in het eerste jaar. U bent verzekerd tot en met de dag waarop u uw verzekering stopt. Opzeggen doet u op onze internetsite via 'Mijn OHRA zzp'.