Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw woning voor zover een plotselinge, onvoorziene gebeurtenis deze schade veroorzaakt. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, schroeien, blikseminslag, storm, neerslag, lekkage, vandalisme, diefstal.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw woning die niet aan de woning vast zitten en verplaatst kunnen worden, zoals: meubels, kleding, apparatuur, sieraden. Voor sommige spullen geldt een maximum vergoeding. 

Extra informatie

De maximumvergoeding geldt bijvoorbeeld voor: sieraden, audiovisuele- en computerapparatuur, waardepapieren, (brom-/snor)fietsen. 

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het bedrag dat nodig is om al uw spullen nieuw te kopen. Op basis van dit bedrag berekenen wij de premie. Bij schade keren wij in sommige gevallen de dagwaarde uit of geldt een maximum vergoeding. Zie hiervoor de polisvoorwaarden. Als de schade gerepareerd kan worden, vergoeden wij de reparatiekosten. 

Contra-expertise na schade

Als u het niet eens bent met de schadevaststelling door onze expert, kunt u ook zelf een expert inschakelen. Wij vergoeden het salaris en de kosten van deze expert voor zover deze redelijk zijn. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

De maximale vergoeding voor sieraden in uw woning bedraagt € 6.000,=. Als uw sieraden meer waard zijn, kan de waarde boven € 6.000,= (tegen een hogere premie) meeverzekerd worden.

(Audio-) apparatuur

De maximale vergoeding voor audiovisuele- en computerapparatuur in uw woning bedraagt € 12.000,=. Als uw audiovisuele- en computerapparatuur meer waard is, kan de waarde boven € 12.000,= (tegen een hogere premie) meeverzekerd worden.

Spullen buiten huis

Sommige spullen zijn ook verzekerd als ze niet in uw woning zijn. Bijvoorbeeld: spullen in een berging die bij uw woning hoort, aan het lichaam gedragen kleding en schoeisel, spullen die aan de woning vast gemaakt zijn of in de tuin zijn.

Extra informatie

De dekking en vergoeding kunnen beperkt zijn. Zie hiervoor de polisvoorwaarden. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, atoomkernreactie, overstroming. Ook schade door nalatigheid, roekeloosheid, opzet, onvoldoende onderhoud, slijtage, constructiefouten, wettelijk niet toegestane activiteiten vergoeden wij niet. 

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een vaas die omvalt en daardoor stuk gaat. Of een mobieltje dat stuk gaat omdat het valt of omdat u ermee tegen de tafel stoot.

Voer-/(lucht)vaartuigen

Tenzij de volgende zaken op de polis vermeld staan, zijn ook uitgesloten:

- Motorijtuigen, behalve brom- en snorfietsen.

- Caravans en bijbehorende onderdelen en accessoires.

- (Lucht)vaartuigen en aanhangwagens, inclusief bijbehorende onderdelen en accessoires, waarvan de nieuwwaarde hoger is dan € 1.500,=.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld door openstaande ramen en deuren, geleidelijke vochtdoorlating van tegelwerk of een andere vloer- of wandafwerking die waterdicht behoort te zijn, incl. de (kit-)voegen.

Eigen risico

Bij schade door storm geldt standaard een eigen risico van 2 promille van het verzekerd bedrag met een minimum van € 150,= en een maximum van € 300,=.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw inboedel/spullen in uw woning in Nederland. Sommige spullen zijn ook buiten uw woning (beperkt) verzekerd. Zie hiervoor het onderwerp 'Spullen buiten huis'. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Als daarna iets in uw situatie verandert, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Doe zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Als u schade hebt, laat dit dan snel aan ons weten. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U ontvangt éénmaal per jaar een nota. Bij het afsluiten van de verzekering geeft u aan of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar wilt betalen. Als u de premie per jaar betaalt, kunt u kiezen voor een automatische incasso of u maakt u het zelf over. Als u de premie niet per jaar betaalt, moet dit via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het aanvraagformulier en op de polis staat. Als u bijvoorbeeld de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen. Zie de algemene voorwaarden voor overige afspraken m.b.t. het einde van de dekking. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering (schriftelijk of via e-mail) dagelijks opzeggen. Wij houden een opzegtermijn van één maand aan. Soms maken wij een andere afspraak met u. Dan staat dit op de polis en geldt deze afspraak.