Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning voor zover een plotselinge, onvoorziene gebeurtenis deze schade veroorzaakt. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, blikseminslag, storm, neerslag, lekkage, inbraak.

Wat is verzekerd?

Uw woning en alle zaken die daarbij horen zijn verzekerd. Funderingen en kelders zijn niet standaard verzekerd. Voor het onderscheid tussen zaken die wel of niet onder het begrip "woning" vallen, hanteren wij de lijst "handvatten inboedel-opstal", die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Klik voor info m.b.t. zonnepanelen op 'i'. 

Extra informatie

Als er zonnepanelen op uw woning/bijgebouw geplaatst zijn, dan moet dit aan ons doorgegeven worden en zal dit op de polis vermeld worden. 

Verzekerd bedrag

Voor het bepalen van het verzekerd bedrag gaan wij uit van de herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw te bouwen. Op basis van het verzekerd bedrag berekenen wij de premie.

Extra informatie

Als de schade gerepareerd kan worden, vergoeden wij de reparatiekosten. Als de schade niet gerepareerd kan worden, vergoeden wij de herbouwwaarde. 

Contra-expertise na schade

Als u het niet eens bent met de schadevaststelling door onze expert, kunt u ook zelf een expert inschakelen. Wij vergoeden het salaris en de kosten van deze expert voor zover deze redelijk zijn. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Een glasverzekering vergoedt schade door breuk aan het glas dat zich in uw woning bevindt. Een gat, ster of barst wordt ook als breuk gezien. U kunt de opstalverzekering uitbreiden met deze dekking.

Tuin

Schade aan uw tuin na bijvoorbeeld brand, is standaard verzekerd. We vergoeden het herstellen van deze schade tot max. 10% van het verzekerd bedrag. Schade door weersinvloeden, diefstal en vandalisme is niet verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Tijdens verbouwing en leegstand is uw woning beperkt verzekerd. Schade door brand, ontploffing en blikseminslag is wel verzekerd. Schade door andere gebeurtenissen is niet altijd verzekerd. Zie hiervoor de polisvoorwaarden.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd. Maar alleen als iemand zonder toestemming uw woning is binnengekomen.

Vergoedingen boven het verzekerd bedrag

We bieden na een schade ook extra vergoedingen voor bijvoorbeeld opruimingskosten, gemiste huurinkomsten, kosten die gemaakt moeten worden voor vervangende woonruimte. Deze vergoedingen zijn gemaximeerd. Zie hiervoor de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij aardbeving, atoomkernreactie, overstroming. Ook schade door nalatigheid, roekeloosheid, opzet, onvoldoende onderhoud, slijtage, constructiefouten, wettelijk niet toegestane activiteiten vergoeden wij niet. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld door openstaande ramen en deuren, geleidelijke vochtdoorlating van tegelwerk of een andere vloer- of wandafwerking die waterdicht behoort te zijn, incl de (kit-)voegen.

Eigen risico

Bij schade door storm geldt standaard een eigen risico van 2 promille van het verzekerd bedrag met een minimum van € 150,= en een maximum van € 300,=.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Als daarna iets in uw situatie verandert, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Doe zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Als u schade hebt, laat dit dan snel aan ons weten. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U ontvangt éénmaal per jaar een nota. Bij het afsluiten van de verzekering geeft u aan of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar wilt betalen. Als u de premie per jaar betaalt, kunt u kiezen voor een automatische incasso of u maakt u het zelf over. Als u de premie niet per jaar betaalt, moet dit via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het aanvraagformulier en op de polis staat. Als u bijvoorbeeld de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen. Zie de algemene voorwaarden voor overige afspraken m.b.t. het einde van de dekking. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering (schriftelijk of via e-mail) dagelijks opzeggen. Wij houden een opzegtermijn van één maand aan. Soms maken wij een andere afspraak met u. Dan staat dit op de polis en geldt deze afspraak.