Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw voor zover een plotselinge, onvoorziene gebeurtenis deze schade veroorzaakt. Het gaat daarbij om schade door andere brand, blikseminslag, storm, neerslag, lekkage, inbraak. 

Wat is verzekerd?

Uw bedrijfsgebouw en alle zaken die daarbij horen zijn verzekerd. Funderingen en kelders zijn niet standaard verzekerd. Voor het onderscheid tussen zaken die wel of niet onder het begrip "gebouw" vallen, hanteren wij de lijst "handvatten inboedel-opstal", die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Klik voor info m.b.t. zonnepanelen op ï".  

Extra informatie

Als er zonnepanelen op uw (bij)gebouw geplaatst zijn, dan moet dit aan ons doorgegeven worden en zal dit op de polis vermeld worden. 

Verzekerd bedrag

Voor het bepalen van het verzekerd bedrag gaan wij uit van de herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om uw gebouw opnieuw te bouwen. Op basis van het verzekerd bedrag berekenen wij de premie. 

Extra informatie

Als de schade gerepareerd kan worden, vergoeden wij de reparatiekosten. Als de schade niet gerepareerd kan worden, vergoeden wij de herbouwwaarde. 

Extra kosten na schade

We bieden na schade ook extra vergoedingen voor bijvoorbeeld opruimingskosten, kosten die gemaakt moeten worden voor vervangende huisvesting, verplichte maatregelen omdat u aan nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen. Deze vergoedingen zijn gemaximeerd. Zie hiervoor de polisvoorwaarden. 

Huur

Als u uw bedrijfsgebouw verhuurt en deze vanwege de schade niet meer kunt verhuren, vergoeden wij de huurinkomsten die u mist. Deze vergoeding is gemaximeerd. Zie hiervoor de polisvoorwaarden. 

Tuinaanleg

Schade aan uw tuin na bijvoorbeeld brand, is standaard verzekerd. We vergoeden het herstellen van deze schade tot max. 10% van het verzekerd bedrag. Schade door weersinvloeden, diefstal en vandalisme is niet verzekerd. 

Contra-expertise na schade

Als u het niet eens bent met de schadevaststelling door onze expert, kunt u ook zelf een expert inschakelen. Wij vergoeden het salaris en de kosten van deze expert voor zover deze redelijk zijn. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op. 

Keuze: Glas

Als het glas dat zich in uw bedrijfsgebouw bevindt beschadigd raakt door een verzekerde gebeurtenis, wordt de schade vergoed. Schade door bijvoorbeeld breuk is niet verzekerd. U kunt hiervoor een glasverzekering afsluiten.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, atoomkernreactie, overstroming. Ook schade door nalatigheid, roekeloosheid, opzet, onvoldoende onderhoud, slijtage of constructiefouten, wettelijk niet toegestane activiteiten vergoeden wij niet. 

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd. Ook waterschade door openstaande ramen en deuren, geleidelijke vochtdoorlating van tegelwerk of een andere vloer- of wandafwerking die waterdicht behoort te zijn, incl. de (kit-)voegen is niet verzekerd. 

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames, tenzij deze vermeld staan op de polis. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij schade door storm geldt standaard een eigen risico van 2 promille van het verzekerd bedrag met een minimum van € 150,= en een maximum van € 300,=. 

Afspraken

De met u gemaakte specifieke afspraken (bijvoorbeeld op het gebied van preventie) staan op de polis en het clausuleblad vermeld. Als u niet voldoet aan de afspraken, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Tijdens leegstand en verbouwing is uw bedrijfsgebouw beperkt verzekerd. Schade door brand, ontploffing en blikseminslag is wel verzekerd. Schade door andere gebeurtenissen is niet altijd verzekerd. Zie hiervoor de polisvoorwaarden. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Als daarna iets in uw situatie verandert, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Doe zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Als u schade hebt, laat dit dan snel aan ons weten. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U ontvangt éénmaal per jaar een nota. Bij het afsluiten van de verzekering geeft u aan of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar wilt betalen. Als u de premie per jaar betaalt, kunt u kiezen voor een automatische incasso of u maakt het zelf over. Als u de premie niet per jaar betaalt, moet dit via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als u bijvoorbeeld de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen. Zie de algemene voorwaarden voor overige afspraken m.b.t. het einde van de dekking. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering (schirftelijk of via e-mail) dagelijks opzeggen. Wij houden een opzegtermijn van één maand aan. Soms maken wij een andere afspraak met u. Dan staat dit op de polis en geldt deze afspraak.