Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan inventaris en goederen, voor zover een plotselinge, onvoorziene gebeurtenis deze schade veroorzaakt. Het gaat daarbij om schade door o.a. brand, blikseminslag, storm, neerslag, lekkage, diefstal na inbraak. 

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade aan de spullen van uw bedrijf die u nodig hebt om uw werk uit te voeren, zoals inventaris, machines, goederen. 

Inventaris en voorraad

Indien schade aan de inventaris hersteld kan worden vergoeden we de herstelkosten, tot maximaal de huidige nieuwwaarde. De voorraad vergoeden we in principe op basis van de vervangingswaarde. Sommige zaken worden echter vergoed op basis van dagwaarde. Zie hiervoor de voorwaarden.

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken tot 10% van het verzekerd bedrag. 

Koelschade

We vergoeden tot maximaal € 1.500,= schade aan de inhoud van een koelkast en/of diepvries als deze plotseling en/of onverwacht kapot gaat of door een stroomstoring van langer dan 6 uur, waardoor de inhoud bederft. 

Huurdersbelang

De veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan het pand hebt aangebracht vallen onder de dekking van deze verzekering tot max. € 6.000,=, tenzij er een hoger bedrag op de polis vermeld is.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, atoomkernreactie, overstroming. Ook schade door nalatigheid, roekeloosheid, opzet, onvoldoende onderhoud, slijtage, constructiefouten, wettelijk niet toegestane activiteiten vergoeden wij niet. 

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Voer-/(lucht)vaartuigen

Tenzij de volgende zaken op de polis vermeld staan, zijn ook uitgesloten:

- Motorijtuigen

- Caravans en bijbehorende onderdelen en accessoires.

- (Lucht)vaartuigen en aanhangwagens, inclusief bijbehorende onderdelen en accessoires.

Overige uitsluitingen

De overige uitsluitingen staan vermeld in de algemene en bijzondere polisvoorwaarden. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld door openstaande ramen en deuren, geleidelijke vochtdoorlating van tegelwerk of een andere vloer- of wandafwerking die waterdicht behoort te zijn, incl. de (kit-)voegen.

Eigen risico

Bij schade door storm geldt standaard een eigen risico van 2 promille van het verzekerd bedrag met een minimum van € 150,= en een maximum van € 300,=.

Afspraken

De met u gemaakte specifieke afspraken (bijvoobeeld op het gebied van preventie) staan op de polis en het clausuleblad vermeld. Als u niet voldoet aan de afspraken, dan keren wij niet altijd uit.

Vandalisme

Schade door vandalisme is ook verzekerd. Maar alleen als dit komt door iemand die zonder uw toestemming uw gebouw is binnengekomen. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Als daarna iets in uw situatie verandert, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Doe zoveel mogelijk om schade te voorkomen en te beperken. Als u schade hebt, laat dit dan snel aan ons weten. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U ontvangt éénmaal per jaar een nota. Bij het afsluiten van de verzekering geeft u aan of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar wilt betalen. Als u de premie per jaar betaalt, kunt u kiezen voor een automatische incasso of u maakt het zelf over. Als u de premie niet per jaar betaalt, moet dit via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als u bijvoorbeeld de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen. Zie de algemene voorwaarden voor overige afspraken m.b.t. het einde van de dekking. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering (schriftelijk of per e-mail) dagelijks opzeggen. Wij houden een opzegtermijn van één maand aan. Soms maken wij een andere afspraak met u. Dan staat dit op de polis en geldt deze afspraak.