Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm, lekkage, vorst, vandalisme, gewelddadige beroving en afpersing.

Extra informatie

Maar ook schade door bijna alle andere plotselinge en onverwachte oorzaken, zoals door vallen, stoten of omvallen, wordt vergoed.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis die niet aan uw woning vastzitten en die verplaatst kunnen worden zoals meubels, kleding, apparatuur, sieraden en geld. Ook kunst en antiek is verzekerd. Voor sommige spullen geldt een maximumvergoeding.

Extra informatie

De maximumvergoeding geldt voor: geld, tuinmeubels, gereedschap, sieraden, audiovisuele apparatuur en computers, kunst en antiek, huisdieren, vaartuigen, aanhangwagens en caravans.

Verzekerd bedrag

U verzekert de nieuwwaarde van uw inboedel. Dit is het bedrag dat nodig is om al uw spullen nieuw te kopen. Maar: in bepaalde gevallen keren wij bij schade niet de nieuwwaarde maar de dagwaarde uit. Of we vergoeden de reparatiekosten. Daarnaast geldt voor sommige spullen een maximumvergoeding.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, óók als uw inboedel meer waard blijkt te zijn dan het bedrag dat u verzekerd heeft. We noemen dat uw ‘garantie tegen onderverzekering’. Maar: deze garantie geldt alleen als u de inboedelwaardemeter of het inventarisatieformulier goed heeft ingevuld. Dat zijn vragenlijsten waarmee we de waarde van uw inboedel vaststellen.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Wij betalen de kosten, als die redelijk zijn. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

U heeft maximaal drie maanden de tijd om een contra-expert in te schakelen

Sieraden

Sieraden zijn meeverzekerd tot maximaal € 6.000,-. Zijn uw sieraden meer waard? Dan kunt u eenvoudig een hoger verzekerd bedrag afspreken. Neem hiervoor contact met ons op.

Extra informatie

U kunt sieraden ook extra verzekeren via onze kostbaarhedenverzekering. Uw sieraden zijn dan ook buitenshuis verzekerd.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele en computerapparatuur, cd’s, dvd’s, kabels, acculaders enzovoort, zijn meeverzekerd tot maximaal € 12.000,-. Zijn deze spullen meer waard? Dan kunt u een hoger verzekerd bedrag afspreken.

Extra informatie

Wilt u een hoger bedrag verzekeren? Neem hiervoor contact met ons op.

Spullen buiten huis

Wasgoed, tuinmeubels, tuingereedschap, tuinkeukens, ornamenten, ladders en motor- en robotmaaiers in uw tuin of op uw balkon zijn verzekerd tot € 1.250. Maar: niet tegen schade door het weer, zoals storm.

Extra informatie

Heeft u spullen in een garage of schuur, een andere woning in Nederland of een afgesloten auto? Ook dat is verzekerd. Lees hiervoor goed de voorwaarden.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is ook verzekerd. Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of u struikelt over het speelgoed van uw kinderen en trekt daarbij de televisie omver.

Vergoeding voor tuinherstel, opslag van spullen en andere vergoedingen

We vergoeden niet alleen de schade aan uw inboedel. U krijgt ook een extra vergoeding voor tijdelijke huisvesting, opslag van spullen die niet zijn beschadigd, herstel van uw tuin, opruimkosten en saneringskosten. En een vergoeding voor andere noodzakelijke kosten en misgelopen inkomsten.

Extra informatie

We geven de extra vergoeding voor huisvesting, opruimkosten, saneringskosten, opslag en tuinherstel tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag. De andere noodzakelijke kosten en misgelopen inkomsten vergoeden we tot maximaal 10% van het vastgestelde schadebedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden geen schade die alleen bestaat uit vlekken, krassen, schrammen of deuken. Dat geldt ook voor schade door aardbeving, overstroming, grondverzakking, slijtage, achterstallig onderhoud of constructiefouten. Ook niet voor schade door reinigen of herstellen.

Extra informatie

Heeft u schade aan glas, brillen, contactlenzen of gehoorapparaten? Of aan kledingstukken die u draagt op het moment dat ze beschadigen? Dat is alleen verzekerd tegen oorzaken als brand, bliksem, overstroming, storm of beroving. Niet tegen schade die u per ongeluk zelf veroorzaakt. Bijvoorbeeld door vallen of stoten.

Criminele of illegale activiteiten

Er is geen dekking voor schade die is ontstaan door illegale of criminele activiteiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Geen dekking bij schade door neerslag via openstaande ramen of deuren , door lekkage via kitranden of voegen of door vocht dat door de muren komt. Schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd.

Eigen risico

Voor de meeste schade heeft u géén eigen risico. De schaden waar u geen eigen risico voor heeft, staan vermeld in tabel 1 van uw voorwaarden. Voor overige schaden (zoals vallen, stoten of omvallen) geldt een eigen risico van € 100,-.

Extra informatie

Huurt u een woning? Dan geldt voor huudersbelang een eigen risico van € 250 voor schade door storm.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar betaalt of in termijnen. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen per e-mail of brief.