Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw woning die plotseling en onverwacht ontstaat. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, inductie en overspanning, neerslag, storm, lekkage, diefstal, vandalisme, gewelddadige beroving en afpersing. Maar ook schade door bijna alle andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: schade door vallen, stoten of omvallen wordt vergoed.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis die niet aan uw woning vastzitten en die verplaatst kunnen worden.

Verzekerd bedrag

U verzekert de nieuwwaarde van uw inboedel. Dit is het bedrag dat nodig is om al uw spullen nieuw te kopen. In bepaalde gevallen keren wij bij schade niet de nieuwwaarde maar de dagwaarde uit. Soms vergoeden wij de reparatiekosten en voor sommige spullen geldt een maximumvergoeding. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Wij betalen de kosten, als die redelijk zijn. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn standaard meeverzekerd tot maximaal  6.000,-. Wilt u een hoger bedrag verzekeren? Vraag ons naar de mogelijkheden.

(Audio-) apparatuur

Audio- en computerapparatuur is standaard meeverzekerd tot maximaal  12.000,-. Wilt u een hoger bedrag verzekeren? Vraag ons naar de mogelijkheden.

Kunst, antiek en andere spullen met zeldzaamheidswaarde

Kunst, antiek en andere spullen met zeldzaamheidswaarde zijn standaard meeverzekerd tot maximaal  15.000,-. Wilt u een hoger bedrag verzekeren? Vraag ons naar de mogelijkheden.

Eigenaarsbelang of huurdersbelang

Eigenaarsbelang of huurdersbelang is standaard meeverzekerd tot maximaal  6.000,-. Wilt u een hoger bedrag verzekeren? Vraag ons naar de mogelijkheden.

Spullen buiten huis

Schade aan uw inboedel buiten uw woning is beperkt verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.

Vergoeding voor tuinherstel, opslag van spullen en andere vergoedingen

We vergoeden niet alleen de schade aan uw inboedel. We bieden ook extra vergoedingen. Zo vergoeden we kosten voor tijdelijke huisvesting, kosten die u maakt om de schade op te ruimen. En de kosten van vervoer en opslag van overige verzekerde zaken die niet zijn getroffen door schade.

Wat is niet verzekerd?

Schade door onder andere aardbeving, grondverzakking, scheurvorming, dieren, ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden, slijtage of constructiefouten. Schade die alleen bestaat uit vlekken, krassen, schrammen of deuken.

Criminele of illegale activiteiten

Er is geen dekking voor schade die is ontstaan door illegale of criminele activiteiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor bepaalde gebeurtenissen die wij verzekeren gelden uitsluitingen of beperkingen. De belangrijkste staan hieronder.

Verbouwing

Schade aan uw inboedel tijdens een verbouwing van uw woning is beperkt verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.

Leegstand

Staat uw woning leeg of wordt deze niet meer dagelijks bewoond? Dan geldt er een beperkte dekking. Deze situaties moet u altijd aan ons melden.

Waterschade

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende voegen of kitnaden of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Schade door vocht dat door muren of vloeren komt of is veroorzaakt door grondwater is ook niet verzekerd.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water dat afkomstig is van de zee, een rivier of een binnenwater doordat een primaire waterkering is overgelopen of heeft gefaald.

Eigen risico

Voor de meeste schaden heeft u géén eigen risico. Met uitzondering van schade aan aanpassingen, verbeteringen of uitbreidingen aan je huurwoning (huurdersbelang) veroorzaakt door storm, sneeuwdruk of hagel dan geldt een eigen risico van  250,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per jaar of in termijnen betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen per e-mail of brief. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging.