Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door brand, bliksem, aanrijding, neerslag, storm, lekkage, inbraak, mest, vandalisme of relletjes.

Wat is verzekerd?

U verzekert uw agrarische bedrijfsgebouwen. Ook de inrichting van de bedrijfsgebouwen is verzekerd. Maar alleen als de inrichting onderdeel van het gebouw is en als de inrichting bedoeld is voor agrarische bedrijfsvoering. En is een deel van een bedrijfsgebouw in gebruik als woning? Dan kunt u dat woongedeelte meeverzekeren.

Extra informatie

Op uw polis vermelden wij exact welke bedrijfsgebouwen u allemaal verzekerd heeft.

Verzekerd bedrag

U verzekert de herbouwwaarde van uw bedrijfsgebouw. Dit is het bedrag dat nodig is om uw bedrijfsgebouw opnieuw te bouwen. Op dezelfde plek, van dezelfde grootte, met dezelfde bestemming en met dezelfde materialen en inrichting.

Extra informatie

Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde. In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw gekraakt was of langer dan 2 maanden niet meer in gebruik was. In sommige gevallen vergoeden wij de sloopwaarde.

Extra kosten na schade

We vergoeden niet alleen de schade aan uw bedrijfsgebouw. We bieden ook een extra vergoeding voor noodzakelijke verbeteringen, veiligheidsmaatregelen, noodvoorzieningen en maatregelen die u van de overheid moet nemen na de schade. Bijvoorbeeld: u moet een hek plaatsen om uw gebouw na een brand. Ook de kosten om de schade op te ruimen kruigt u vergoed.

Extra informatie

Voor opruimkosten vergoeden wij maximaal € 25.000. Voor overige extra kosten vergoeden maximaal 10% van het bedrag waarvoor het gebouw is verzekerd. Maar is de grond of het water bij, of onder het gebouw vervuild? De kosten om dat schoon te maken vergoeden we niet met de Gebouwenverzekering Agrarisch Bedrijf.

Huur

Verhuurt u één of meer bedrijfsgebouwen? Dan krijgt u ook de huurinkomsten vergoed die u mist zolang het herstel of de herbouw van het gebouw duurt. En als u als eigenaar een bedrijfsgebouw zelf gebruikt, kunt u de huurwaarde vergoed krijgen.

Extra informatie

Het gaat om de huur die is vastgelegd in een huurovereenkomst. U kunt niet langer dan een jaar gemiste huurinkomsten vergoed krijgen. Het herstel of de herbouw van het gebouw moet wel binnen 26 weken na de schadegebeurtenis beginnen. Start het herstel of de herbouw later? Dan krijgt u maximaal 8 weken gemiste huurinkomsten vergoed. De vergoeding is maximaal 10% van het verzekerde bedrag van uw gebouw. 

Tuinaanleg

De aanleg en beplanting van uw tuin is ook verzekerd. En de bestrating bij uw bedrijfsgebouwen. Maar alleen als de schade is ontstaan door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, omvallen van hijskranen en heistellingen of het neerstorten van een luchtvaartuig.

Extra informatie

U krijgt de kosten vergoed om de schade te herstellen tot maximaal 10% van het bedrag waarvoor het bedrijfsgebouw is verzekerd.

Inductie en overspanning

Ook als de bliksem niet direct in uw gebouw inslaat, maar u door de blikseminslag wel schade heeft door inductie of overspanning, is dit verzekerd.

Extra informatie

Is de schade veroorzaakt door inductie of overspanning? Dan vergoeden wij maximaal 25% van het bedrag waarvoor het getroffen gebouw is verzekerd. En voor alle verzekerde gebouwen bij elkaar: maximaal € 100.000,-

Keuze: Woongedeelte, bruggen, hekken en terreinafscheidingen.

Is een deel van een bedrijfsgebouw in gebruik als woning? Dan kunt u het woongedeelte meeverzekeren. Ook bruggen, hekken en andere terreinafscheidingen kunt u verzekeren. Als u daarvoor heeft gekozen, staat dat op de polis.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet, onvoldoende onderhoud en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die wel aan uw gebouw vastzitten maar niet tot de eigenlijke bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames. (Deze zijn verzekerd onder de Inventaris- en goederenverzekering)

Extra informatie

Ook niet verzekerd zijn de funderingen, kelders en andere ondergrondse bouwwerken. (Dit kan wel apart meeverzekerd worden)

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor goed de polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Extra informatie

Schade door water of stoom is bijvoorbeeld niet verzekerd als dit ontstaat door vochtdoorlatende muren. Of door vochtdoorlaten van vloer- of wandafwerking  die waterdicht zou moeten zijn (zoals tegels of voegen)

Eigen risico

In de volgende situaties heeft u een eigen risico. Namelijk, bij schade die is veroorzaakt door storm. Uw eigen risico is dan 2‰ van de herbouwwaarde, met een minimum van € 450. Uw eigen risico bij stormschade kan nooit hoger zijn dan € 1150 per risicoadres.

Extra informatie

En bij schade die is veroorzaakt door sneeuwdruk, wateraccumulatie of het inslaan van hagelstenen. Uw eigen risico is dan € 225,-  Soms heeft u in een andere situatie ook een eigen risico. Als dat zo is, dan staat dit op uw polis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Staat een bedrijfsgebouw of uw woning leeg, wordt het minder dan 3 dagen per week door u gebruikt, of meer dan 2 maanden helemaal niet? Of is het gekraakt? Dan bent u alleen verzekerd tegen schade door blikseminslag, storm, brand, ontploffing en schade door het neerstorten van luchtvaartuigen of voorwerpen die uit luchtvaartuigen vallen.

Glas

Alleen glasschade in het woongedeelte is verzekerd. Glasschade aan uw bedrijfsgebouwen niet.

Extra informatie

Met glas bedoelen we alle onderdelen van glas of kunststof in deuren, ramen, dakramen, koepels, daken, serres, windschermen, terrein-, terras- of balkonafscheidingen waar licht doorheen kan.

Vandalisme en mest

Schade door vandalisme aan uw gebouw is ook verzekerd. Maar alleen als dit komt door iemand die zonder uw toestemming uw gebouw is binnengekomen. Schade door mest is alleen verzekerd als de mest stroomt of overloopt uit een bovengrondse mestopslag als gevolg van een plotseling optredend effect.

Extra informatie

Voor de mestopslag geldt het volgende: het moet uw eigendom zijn of tot uw bedrijf behoren en voldoen aan de bouwtechnische richtlijnen mestbassins (BRM) . Daarnaast moet de mestopslag na 1 juni 1987 zijn gebouwd of er moet een milieuvergunning voor van kracht zijn. Anders heeft u geen dekking voor schade door mest.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact met op met uw Onderlinge.