Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, bliksem, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd bij schade door brand, diefstal, inbraak, storm, neerslag, water, luchtverkeer, blikseminslag, overspanning door bliksem, aanrijding, ontploffing en vandalisme.

Verzekerd bedrag

U verzekert de herbouwwaarde van uw bedrijfsgebouw. Dit is het bedrag dat nodig is om uw bedrijfsgebouw opnieuw te bouwen. Op dezelfde plek, van dezelfde grootte, met dezelfde bestemming en met dezelfde materialen en inrichting.

Extra informatie

Als de schade te repareren is, vergoeden we de herstelkosten. Anders vergoeden we de herbouwwaarde. In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw gekraakt was of al langer dan 2 maanden niet meer in gebruik was.  We vergoeden op basis van de sloopwaarde als het gebouw, voor de schade, al bestemd was voor afbraak of onteigening.

Extra kosten na schade

We vergoeden niet alleen de schade aan uw bedrijfsgebouw. We bieden ook een extra vergoeding voor opruimkosten, noodvoorzieningen en maatregelen die u van de overheid moet nemen na de schade. Bijvoorbeeld: u moet een hek plaatsen om uw gebouw na een brand 

Extra informatie

Wij vergoeden maximaal 10% van het bedrag waarvoor het gebouw is verzekerd. Maar is de grond of het water bij, of onder het gebouw vervuild? De kosten om dat schoon te maken vergoeden we niet met de Gebouwenverzekering mkb.

Huur

Verhuurt u één of meer bedrijfsgebouwen? Dan krijgt u ook de huurinkomsten vergoed die u mist zolang het herstel of de herbouw van het gebouw duurt. En als u als eigenaar een bedrijfsgebouw zelf gebruikt, kunt u de huurwaarde vergoed krijgen.

Extra informatie

Het gaat om de huur die is vastgelegd in een huurovereenkomst. U kunt niet langer dan een jaar gemiste huurinkomsten vergoed krijgen. Tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag van uw gebouw. 

Tuinaanleg

De aanleg en beplanting van uw tuin is ook verzekerd. Net als de planten op uw balkon of dakterras, en de bestrating bij uw bedrijfsgebouwen. U krijgt de schade vergoed als de schade is ontstaan door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, omvallen van hijskranen en heistellingen of het neerstorten van een luchtvaartuig.

Extra informatie

U krijgt de kosten vergoed om de schade te herstellen tot maximaal 10% van het bedrag waarvoor het bedrijfsgebouw is verzekerd.

Inductie en overspanning

Ook als de bliksem niet direct in uw gebouw inslaat, maar u door de blikseminslag wel schade heeft door inductie of overspanning, is dit verzekerd.

Extra informatie

Is de schade veroorzaakt door inductie of overspanning? Dan vergoeden wij maximaal 25% van het bedrag waarvoor het getroffen gebouw is verzekerd. En voor alle verzekerde gebouwen bij elkaar: maximaal € 100.000,-.

Keuze: Woongedeelte, bruggen, hekken en terreinafscheiding

Is een deel van een bedrijfsgebouw in gebruik als woning? Dan kunt u het woongedeelte meeverzekeren. Ook bruggen, hekken en andere terreinafscheidingen kunt u verzekeren. Als u daarvoor heeft gekozen, staat dat op de polis.

Keuze: Glas

Standaard zijn uw ruiten in het bedrijfsgebouw verzekerd. U kunt ervoor kiezen om glas niet te verzekeren. Dan zijn de de polisvoorwaarden Gebouwenverzekering zonder glas (mgz) van toepassing. 

Extra informatie

Kijk dus goed op uw polis of u glas heeft verzekerd (mge) of dat u glas niet heeft verzekerd (mgz). Of vraag het aan uw Onderlinge.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet, onvoldoende onderhoud en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die wel aan uw gebouw vastzitten maar niet tot de eigenlijke bedrijfsgebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames. (Deze zijn verzekerd onder de Inventaris- en goederenverzekering.) 

Extra informatie

Ook niet verzekerd zijn de funderingen, kelders en andere ondergrondse bouwwerken. (Dit kan wel apart meeverzekerd worden)

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw gebouw is ook verzekerd. Maar alleen als dit komt door iemand die zonder uw toestemming uw gebouw is binnengekomen

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Lees hiervoor goed de polisvoorwaarden. Of vraag uw Onderlinge om advies.

Eigen risico

In één situatie heeft u een eigen risico. Namelijk, bij schade die is veroorzaakt door storm. Uw eigen risico is dan 2‰ van de herbouwwaarde, met een minimum van € 450. Maar: uw eigen risico bij stormschade kan nooit hoger zijn dan € 1150 per risicoadres.

Extra informatie

Het kan zijn dat u in een andere situatie ook een eigen risico heeft. Als dat zo is, dan staat dit op uw polis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Staat een bedrijfsgebouw of uw woning leeg, wordt het minder dan 3 dagen per week door u gebruikt, of meer dan 2 maanden helemaal niet? Of is het gekraakt? Dan bent u alleen verzekerd tegen schade door blikseminslag, storm, brand, ontploffing en schade door het neerstorten van luchtvaartuigen of voorwerpen die uit luchtvaartuigen vallen.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw gebouw is ook verzekerd. Maar alleen als dit komt door iemand die zonder uw toestemming uw gebouw is binnengekomen

Uw bedrijf of de situatie van uw bedrijfsgebouw wijzigt

Als de situatie van uw bedrijfsgebouw wijzigt, bijvoorbeeld doordat de bedrijfsactiviteiten in het gebouw wijzigen of er worden bouwkundige wijzigingen doorgevoerd moet u onsd aarover informeren. Ook als het gebouw gekraakt wordt. In de polisvoorwaarden worden concreet alle wijzigingen genoemd die u door moet geven.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt op de 1e van de maand na uw opzegging. Neem hiervoor contact met op met uw Onderlinge.