Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning die plotseling en onverwacht ontstaat. Door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, vandalisme of relletjes.

Wat is verzekerd?

Uw woning en alle zaken die bij uw woning horen zijn verzekerd. Dus ook funderingen, kelders, bijgebouwen en aanbouwen. En bouwsels zoals hondenhokken, schuurtjes, windschermen en verlichting die op het terrein van de woning staan.

Extra informatie

De bouwsels zijn verzekerd mits geplaatst op en verankerd aan een betonnen of gelijkwaardig fundament. Dit geldt ook voor terreinafscheidingen van de bij de woning horende (sier-)tuin, niet bestaand uit rietmatten of beplantingen.

Verzekerd bedrag

U verzekert de herbouwwaarde van uw woning. Dit is het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw te bouwen. Op dezelfde plek, van dezelfde grootte, met dezelfde bestemming en met dezelfde materialen en inrichting.

Extra informatie

Wij vergoeden de schade, óók als blijkt dat de herbouwwaarde van uw woning hoger is dan het bedrag dat u verzekerd heeft. We noemen dat ‘garantie tegen onderverzekering’. Deze garantie geldt alleen als de herbouwwaardemeter goed is ingevuld of een deskundige taxatie is gedaan.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Wij betalen de kosten, als die redelijk zijn. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

De verzekering dekt, zonder eigen risico, schade aan het glas van uw woning. De dekking geldt alleen als u uw woning permanent bewoont en er geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden.

Extra informatie

Buiten de dekking vallen ruiten in gemeenschappelijke ruimten (trappenhuizen, portieken en dergelijke) en ruiten in afdaken, planten- en broeikassen en -kasjes. Dit geldt ook voor bijzondere glassoorten en -bewerkingen.

Tuin

De kosten van aanleg, bestrating en beplanting van de tuin of het balkon bij uw woning, voor zover de kosten voortkomen uit schade veroorzaakt door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding of aanvaring.

Extra informatie

Tevens vergoeden wij de schade aan de tuin door omvallen van hijskranen of heistellingen of het neerstorten van luchtvaartuigen of voorwerpen daaruit. We vergoeden de kosten om de schade te herstellen, tot 10% van de verzekerde som van uw woning.

Verbouwing, leegstand

Tijdens verbouwing of leegstand is uw woning verzekerd tegen schade door brand, explosie en bliksem. Schade door andere gebeurtenissen is niet altijd verzekerd.

Extra informatie

Onder leegstand verstaan wij ook als uw woning meer dan twee maanden aaneen buiten gebruik is, of (deels) wordt bewoond door krakers.

Vandalisme

Schade door vandalisme is ook verzekerd maar alleen als dit komt door iemand die zonder uw toestemming uw woning is binnengekomen.

Opruimkosten en andere extra vergoedingen

We vergoeden niet alleen de schade aan uw woning. We bieden ook een extra vergoeding voor kosten voor tijdelijk vervangende woonruimte, gemiste huurinkomsten, opruimkosten en maatregelen die u van de overheid moet nemen na schade.

Extra informatie

We geven deze vergoeding tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan zaken die wel aan uw woning vastzitten, maar die niet tot de woning horen. Zoals zonweringen, vlaggenstokken, antennes, naamborden, uithangborden en lichtreclames. Schade door een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten is ook niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Geen dekking bij schade door neerslag via openstaande ramen of deuren, door lekkage via kitranden of voegen of door vocht dat door de muren komt. Schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd.

Eigen risico

In één situatie heeft u een eigen risico. Namelijk, bij schade die is veroorzaakt door storm. Uw eigen risico is dan 2 promille van het verzekerde bedrag dat op uw polis staat.

Extra informatie

Uw eigen risico bij stormschade kan nooit hoger zijn dan € 350,- als uw woning een harde dakbedekking heeft. En nooit hoger dan € 1150,- als uw woning een andere dakbedekking heeft (bijvoorbeeld riet).

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen per e-mail of brief.