Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, storm en vandalisme.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, storm en vandalisme.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is naar keuze € 25.000,- € 50.000,- of € 75.000,-.

Extra informatie

De dekking is op basis van premier risque. U kiest het bedrag waarvoor u uw inboedel wilt verzekeren. De verzekering keert de daadwerkelijke schade uit tot maximaal dit bedrag.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn verzekerd tot maximaal € 1.000,-. Bij diefstal geldt ook een maximum van € 1.000,-.

(Audio-) apparatuur

(Audio-) apparatuur is verzekerd tot maximaal € 2.500,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Geld, geldswaardige papieren en kaarten met een elektronische geldwaarde.

Spullen buiten huis

De inboedel moet zich bevinden in of aan het gebouw op het risicoadres dat op het polisblad staat.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in uw broekzak dat stukgaat, omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Overstroming is niet gedekt als de schade is ontstaan door het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen, ongeacht of een storm dit heeft veroorzaakt. Deze uitsluiting geldt niet als een overstroming de oorzaak is van brand of ontploffing.

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd op het risicoadres dat op het polisblad staat. Dit adres mag overal ter wereld zijn, maar niet in Nederland.

Extra informatie

Het risicoadres is het buitenlandse adres waarop de verzekering van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld uw schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar, per jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of met Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen per e-mail aan info@oomverzekeringen.nl of via Mijn OOM.