Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, storm en vandalisme.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, (audio)apparatuur en sieraden.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is € 5.000,-.

Bekijk in de afschrijvingstabel of de nieuwwaarde of dagwaarde van toepassing is.

Extra informatie

De dekking is op basis van premier risque. Je kiest het bedrag waarvoor je de inboedel wilt verzekeren. De verzekering keert de daadwerkelijke schade uit tot maximaal dit bedrag.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn verzekerd tot maximaal € 300,-. Bij diefstal geldt ook een maximum van € 300,-.

(Audio-) apparatuur

(Audio-) apparatuur is verzekerd tot maximaal € 800,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Geld, geldswaardige papieren en kaarten met een elektronische geldwaarde.

Spullen buiten huis

De inboedel moet zich bevinden in of aan het gebouw op het risicoadres dat op het polisblad staat.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Overstroming is niet gedekt als de schade is ontstaan door het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen, ongeacht of een storm dit heeft veroorzaakt. Deze uitsluiting geldt niet als een overstroming de oorzaak is van brand of ontploffing.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd op het risicoadres dat op het polisblad staat. 

Extra informatie

Het risicoadres is het Nederlandse adres waarop de verzekering van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar, per jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of met Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de begin- en einddatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen per e-mail aan info@oomverzekeringen.nl of via Mijn OOM.