Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Blijvende invaliditeit

Bij blijvende invaliditeit door een ongeval keren wij een bedrag uit. Dit bedrag is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

Zodra er een medische eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Uw wettelijke erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval.

Keuze: uitgebreide dekking

U kunt kiezen voor een dekking voor overlijden en/of invaliditeit ook kunt u zelf het verzekerde bedrag kiezen.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het ongeval door roekeloosheid heeft veroorzaakt, het ongeval is voorgevallen tijdens het beoefenen van een risicosport of als het ongeval een gevolg is van alcohol of drugs (misbruik).

Extra informatie

In de polisvoorwaarden leest u welke sporten onder risicosporten vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering dekt alleen schade als er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. Het dekt bijvoorbeeld geen arbeidsongeschiktheid of kosten voor een ziekenhuisopname.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld uw schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar, per jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of met Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen per e-mail aan info@oomverzekeringen.nl of via Mijn OOM.