Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis of opslag. Het gaat daarbij om schade door brand, inbraak, storm, waterschade en opruimingskosten.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis of opslag. Het gaat daarbij om schade door brand, inbraak, storm, waterschade en opruimingskosten.

Verzekerd bedrag

U kiest het bedrag waarvoor u uw inboedel wilt verzekeren. De verzekering keert de daadwerkelijke schade uit tot maximaal dit bedrag, behalve als er sprake is van onderverzekering. 

Bekijk in de afschrijvingstabel of de nieuwwaarde of dagwaarde van toepassing is.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

(Audio-) apparatuur

(Audio-) apparatuur is verzekerd.

Premier risque

Een aantal verzekerde schadegebeurtenissen kennen een maximaal verzekerd bedrag, deze zijn verzekerd op premier risque basis. Bij schade keren we maximaal dit bedrag uit zonder rekening te houden met onderverzekering.

Extra informatie

Deze schadeoorzaken met een maximumbedrag zijn: Inductie & overspanning/ Opruimingskosten/Water, stoom, neerslag en blusmiddelen/ Regen, hagel, sneeuw en smeltwater/Breuk of defect van aquaria.

Wat is niet verzekerd?

  • Geld, geldswaardige papieren en kaarten met een elektronische geldwaarde.

Sieraden

Sieraden zijn niet verzekerd

Spullen buiten huis

De inboedel moet zich bevinden in of aan het gebouw op het risicoadres dat op het polisblad staat.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in uw broekzak dat stukgaat, omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Overstroming is niet gedekt als de schade is ontstaan door het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen, ongeacht of een storm dit heeft veroorzaakt. Deze uitsluiting geldt niet als een overstroming de oorzaak is van brand of ontploffing.

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Er is geen eigen risico bij stormschade. 

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd op het risicoadres dat op het polisblad staat. Dit is uw adres in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld uw schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar, per jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of via een betaallink met iDEAL/Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Een verzekering die korter dan een jaar loopt kan niet tussentijds opgezegd worden. Loopt de verzekering langer dan een jaar dan kan de verzekering na een jaar dagelijks opgezegd worden. Dit kan per e-mail aan brand@oomverzekeringen.nl of via Mijn OOM.