Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen in uw strandhuisje. Het gaat daarbij om schade door brand, storm, inbraak en zeewater. Ook schade bij vervoer van en naar de winterberging is gedekt.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw strandhuisje, zoals meubilair, lampen en decoratie.

Verzekerd bedrag

De inboedel vergoeden we op basis van nieuwwaarde óf vervangingswaarde. 

Bekijk in de afschrijvingstabel of de nieuwwaarde of vervangingswaarde van toepassing is.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Wij vergoeden de kosten van deze expert, zolang deze redelijk zijn.

(Audio-) apparatuur

We vergoeden je apparatuur in het strandhuisje. In de winteroplag is apparatuur niet verzekerd. 

Spullen buiten huis

Voor spullen die zich buiten het strandhuisje bevinden, zoals tuinmeubels en parasols, geld dat u maatregelen moet nemen om schade te voorkomen als er storm wordt verwacht. 

Keuze: Vandalisme

Schade door vandalisme kunt u apart meeverzekeren.

Keuze: Waterschade

Waterschade anders dan door overstroming van zeewater kunt u apart meeverzekeren. Bijvoorbeeld schade door regen, blusmiddelen of de breuk van een aquarium.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door schroeien, smelten of verkolen is niet verzekerd. Ook het verbranden van elektrische apparaten is niet verzekerd.

Sieraden

Uw sieraden zijn niet verzekerd. 

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in uw broekzak dat stukgaat omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekking is geldig van maart t/m oktober op het strand. Tenzij u een vergunning heeft om buiten deze maanden op strand te mogen staan. Opslag in de winterberging is verzekerd onder bepaalde voorwaarden.

Eigen risico

Het eigen risico is € 250,- per gebeurtenis voor schade veroorzaakt door brand, storm, inbraak, vandalisme of waterschade. Voor de overige dekkingen is geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de locaties die op het polisblad vermeld staan. Dit is de locatie op strand en het adres van de winterberging.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per kwartaal, per half jaar, per jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of via een betaallink met iDEAL/Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Heeft u een tijdelijke verzekering? Dan eindigt de verzekering op de gekozen einddatum. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Bij een doorlopende verzekering kunt u de verzekering na het eerste verzekeringsjaar op elk moment opzeggen. Een tijdelijke verzekering kunt u niet tussentijds opzeggen. Opzeggen kan per e-mail aan brand@oomverzekeringen.nl.