Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de spullen in het strandhuisje dat u verhuurt. Het gaat daarbij om schade door brand, storm, inbraak en zeewater. Ook schade bij vervoer van en naar de winterberging is gedekt. 

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw strandhuisje, zoals meubilair, lampen en decoratie.

Inventaris en voorraad

De inventaris vergoeden we op basis van nieuwwaarde óf vervangswaarde. 

Kosten om de schade te beperken

Wij vergoeden de kosten die u moet maken om de acute schade zoveel mogelijk te beperken. 

Keuze: Glasbreuk

Schade door breuk van het verzekerde glas kunt u apart meeverzekeren.

Keuze: Waterschade

Waterschade anders dan door overstroming van zeewater kunt u apart meeverzekeren. Bijvoorbeeld schade door regen, blusmiddelen of de breuk van een aquarium.

Keuze: Vandalisme

Schade door vandalisme kunt u apart meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door software

Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software is niet verzekerd.

Koelschade

Schade aan de inhoud van koelkasten en diepvriezers als deze kapot gaan, waardoor de inhoud ontdooit is niet verzekerd.

Huurdersbelang

Alle veranderingen of aanpassingen die u als huurder aan het pand hebt aangebracht zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekking is geldig van maart t/m oktober op het strand. Tenzij u een vergunning heeft om buiten deze maanden op strand te mogen staan. Opslag in de winterberging is verzekerd onder bepaalde voorwaarden.

Eigen risico

Het eigen risico is € 700,- per gebeurtenis bij brand, storm, inbraak en zeewater & transport. Bij vandalisme en waterschade is het eigen risico € 250,-. Bij glasbreuk en inductie & overspanning het is het eigen risico € 0,-.

Afspraken

We verwachten dat er maatregelen worden genomen schade te voorkomen. Bijvoorbeeld als de wind aanwakkert, waardoor u kunt verwachten dat er schade kan ontstaan aan parasols, markiezen of zonneschermen. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt op de lokaties die op het polisblad vermeld staan. Dit is de lokatie op strand en het adres van de winterberging.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per kwartaal, per half jaar, per jaar of in één keer betaalt. Betalen kan door zelf overmaken, via een automatische incasso of via een betaallink met iDEAL/Mastercard/Visa/Paypal.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Heeft u een tijdelijke verzekering? Dan eindigt de verzekering op de gekozen einddatum. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Bij een doorlopende verzekering kunt u de verzekering na het eerste verzekeringsjaar op elk moment opzeggen. Een tijdelijke verzekering kunt u niet tussentijds opzeggen. Opzeggen kan per e-mail aan brand@oomverzekeringen.nl.